Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Zdravotník zotavovací akce pro děti a mládež

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Pomaturitní krátkodobé vzdělání (NSP 5)

Platové rozmezí:

20 000 Kč - 39 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Laický zdravotník akce pro děti a mládež

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102863

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

26. 3. 2024

Charakteristika

Zdravotník zotavovací akce pro děti a mládež organizuje a řídí činnost vztahující se k ochraně zdraví, samostatně poskytuje ošetřovatelskou a neodkladnou péči pro účastníky.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při preventivní, léčebné a diagnostické péči o jednotlivce a skupiny osob na zotavovací akci.
 • Zajišťování základní péče o zdraví všech účastníků po dobu konání akce.
 • Zajišťování bezpečnosti klientů a poskytování základní první zdravotní pomoci.
 • Ošetřování pacientů.
 • Kontrola dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce stanovených příslušným zákonem a vyhláškami.
 • Zpracování traumatologického plánu.
 • Spolupráce při sestavování jídelníčku včetně pitného režimu.
 • Hodnocení režimu dne (programu), odstraňování zdravotních rizik.
 • Příprava zdravotních dotazníků, jejich případné rozšíření, specifikace dle typu akce, zajišťování sběru dat.
 • Převzetí lékařských posudků účastníků nebo zdravotních dotazníků.
 • Pořizování výpisů z posudků (nebo zdravotních dotazníků) o zdravotní způsobilosti účastníků i dalších osob.
 • Návrhy specifických režimů pro zdravotně znevýhodněné účastníky.
 • Seznámení táborových pracovníků se zdravotním stavem účastníků, zejména oddílových vedoucích a instruktorů.
 • Proškolování pracovníků a dalších táborníků o zásadách hygieny a ochrany zdraví.
 • Kontrola čistoty kuchyní a sanitárních zařízení.
 • Zajišťování dezinfekce sanitárních zařízení (prostředky k mytí rukou, doplňování toaletního papíru atd.)
 • Doplňování střediskové lékárny a pohotovostní lékárničky.
 • Komunikace s hygienikem, ošetřujícími lékaři a integrovaným záchranným systémem (IZS).
 • Vedení zdravotnického deníku.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství KKOV 5341N nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxN nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxL vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství KKOV 5341H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství KKOV 5341M vhodná
RVP vhodná
Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou RVP xx-xx-L/xx vhodná
Ošetřovatel RVP 53-41-H/01 vhodná
Zdravotnický asistent RVP 53-41-M/01 vhodná
Zdravotnictví RVP 53-xx-H/xx vhodná
Zdravotnictví RVP 53-xx-M/xx vhodná
RVP vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci podle přílohy 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Hygienické a epidemiologické zajišťování zotavovací akce
Zdravotnické zajišťování zotavovací akce
Provádění preventivních opatření na zotavovacích akcích
Orientace v somatologii a problematice tělesného a psychického vývoje dětí a mládeže
Vedení zdravotnické dokumentace zotavovací akce
Poskytování první pomoci s důrazem na děti a mládež
Péče o běžně nemocné s důrazem na děti a mládež

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
hygiena a epidemiologie
ošetřovatelská péče
ošetřovatelská péče o děti
anatomie
první pomoc
zdravý životní styl
hygienické předpisy
zdravověda
somatický a psychomotorický vývoj dítěte
biologie dítěte

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech (CZ-ISCO 5311)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 134 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 131 Kč do 34 866 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Zdravotničtí pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních (CZ-ISCO 53111)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 474 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 286 Kč do 38 788 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5311 Pracovníci pečující o děti http://data.europa.eu/esco/isco/C5311