Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102863

Zdravotník zotavovací akce pro děti a mládež

Zdravotník zotavovací akce pro děti a mládež organizuje a řídí činnost vztahující se k ochraně zdraví, samostatně poskytuje ošetřovatelskou a neodkladnou péči pro účastníky.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Laický zdravotník akce pro děti a mládež
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při preventivní, léčebné a diagnostické péči o jednotlivce a skupiny osob na zotavovací akci.
 • Zajišťování základní péče o zdraví všech účastníků po dobu konání akce.
 • Zajišťování bezpečnosti klientů a poskytování základní první zdravotní pomoci.
 • Ošetřování pacientů.
 • Kontrola dodržování hygienických požadavků na zotavovací akce stanovených příslušným zákonem a vyhláškami.
 • Zpracování traumatologického plánu.
 • Spolupráce při sestavování jídelníčku včetně pitného režimu.
 • Hodnocení režimu dne (programu), odstraňování zdravotních rizik.
 • Příprava zdravotních dotazníků, jejich případné rozšíření, specifikace dle typu akce, zajišťování sběru dat.
 • Převzetí lékařských posudků účastníků nebo zdravotních dotazníků.
 • Pořizování výpisů z posudků (nebo zdravotních dotazníků) o zdravotní způsobilosti účastníků i dalších osob.
 • Návrhy specifických režimů pro zdravotně znevýhodněné účastníky.
 • Seznámení táborových pracovníků se zdravotním stavem účastníků, zejména oddílových vedoucích a instruktorů.
 • Proškolování pracovníků a dalších táborníků o zásadách hygieny a ochrany zdraví.
 • Kontrola čistoty kuchyní a sanitárních zařízení.
 • Zajišťování dezinfekce sanitárních zařízení (prostředky k mytí rukou, doplňování toaletního papíru atd.)
 • Doplňování střediskové lékárny a pohotovostní lékárničky.
 • Komunikace s hygienikem, ošetřujícími lékaři a integrovaným záchranným systémem (IZS).
 • Vedení zdravotnického deníku.

CZ-ISCO

 • 53111 - Zdravotničtí pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních
 • 5311 - Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5311 Pracovníci pečující o děti http://data.europa.eu/esco/isco/C5311

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství 5341N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví 53xxN

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP
RVP Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou xx-xx-L/xx
RVP Ošetřovatel 53-41-H/01
RVP Zdravotnický asistent 53-41-M/01
RVP Zdravotnictví 53-xx-H/xx
RVP Zdravotnictví 53-xx-M/xx
RVP
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví 53xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství 5341H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství 5341M

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci podle přílohy 2 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.1120 Orientace v somatologii a problematice tělesného a psychického vývoje dětí a mládeže 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.C.1019 Poskytování první pomoci s důrazem na děti a mládež 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.C.1018 Péče o běžně nemocné s důrazem na děti a mládež 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.D.1002 Vedení zdravotnické dokumentace zotavovací akce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.Z.2013 Zdravotnické zajišťování zotavovací akce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.Z.2012 Hygienické a epidemiologické zajišťování zotavovací akce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.D.1005 Provádění preventivních opatření na zotavovacích akcích 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0058 hygiena a epidemiologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0001 ošetřovatelská péče 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
k13._.0025 ošetřovatelská péče o děti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0003 anatomie 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
k11._.0007 první pomoc 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0080 zdravý životní styl 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
k12._.0099 hygienické předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0081 zdravověda 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0013 somatický a psychomotorický vývoj dítěte 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
k11._.0010 biologie dítěte 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.