Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

§ Regulované povolání

Pečující osoba o dítě v dětské skupině

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

20 000 Kč - 35 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Chůva pro děti do 3 let,  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,  Pečovatelka pro děti do zahájení povinné školní docházky,  Chůva pro děti v jeslích,  Chůva péče o dítě v dětské skupině,  Caregiver of the child in the children's group / nursery

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů nebo dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

ID jednotky práce

101722

Datum zveřejnění

2. 11. 2011

Datum poslední aktualizace

4. 10. 2021

Charakteristika

Pečující osoba v dětské skupině pečuje a zajišťuje vhodné aktivity pro děti od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, uspokojuje jejich základní potřeby, dává jim prostor pro jejich aktivní projev, podporuje jejich seberealizaci, buduje v nich standardní návyky zodpovědnosti, hygieny, oblékání, stolování a dbá na dodržování bezpečnosti v prostorách poskytovatele služeb.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství KKOV 5341M nejvhodnější
Zdravotnický asistent AKVO/AKSO 5341M01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru praktická sestra AKVO/AKSO 5341M03 nejvhodnější
Všeobecná sestra AKVO/AKSO 5341M001 nejvhodnější
Zdravotnický asistent AKVO/AKSO 5341M007 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost KKOV 7541M nejvhodnější
Sociální služby AKVO/AKSO 7541M001 nejvhodnější
Sociální činnost AKVO/AKSO 7541M01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika KKOV 7531M nejvhodnější
Pedagogika pro asistenty ve školství AKVO/AKSO 7531M02 nejvhodnější
Předškolní a mimoškolní pedagogika AKVO/AKSO 7531M005 nejvhodnější
Předškolní a mimoškolní pedagogika AKVO/AKSO 7531M01 nejvhodnější
Předškolní a mimoškolní pedagogika RVP 75-31-M/01 nejvhodnější
Sociální činnost RVP 75-41-M/01 nejvhodnější
Praktická sestra RVP 53-41-M/03 nejvhodnější
Pedagogika pro asistenty ve školství RVP 75-31-M/02 nejvhodnější
Zdravotnický asistent RVP 53-41-M/01 nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství KKOV 5341N vhodná
Diplomovaná porodní asistentka AKVO/AKSO 5341N003 vhodná
Diplomovaná všeobecná sestra AKVO/AKSO 5341N11 vhodná
Diplomovaný zdravotnický záchranář AKVO/AKSO 5341N21 vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru diplomovaná dětská sestra AKVO/AKSO 5341N51 vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxL vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ( 69-017-M )
  • Chůva pro děti v dětské skupině ( 69-073-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
Podpora sociálně emočního vývoje dítěte v ranném věku
Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO
Poskytování první pomoci dítěti/dětem
Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
Příprava a organizování zábavy pro děti
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska
Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
Vedení dítěte k hygienickým návykům
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
Organizace volnočasových aktivit pro děti

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
ošetřovatelská péče o děti
ošetřovatelská péče o kojence
pečovatelství o děti
dětské nemoci
somatický a psychomotorický vývoj dítěte
řešení výchovných problémů
obecná pedagogika
první pomoc
hygiena a epidemiologie
hygienické předpisy
metody a formy práce podporující rozvoj osobnosti dítěte

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Výkonové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Poznámka:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech (CZ-ISCO 5311)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 134 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 131 Kč do 34 866 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5311 Pracovníci pečující o děti http://data.europa.eu/esco/isco/C5311