Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Zemědělský a zahradnický dělník

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté (NSP 2)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30689

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Zemědělský a zahradnický dělník provádí činnosti v zemědělské výrobě (rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce) a pomocné podkovářské práce.

Pracovní činnosti

 • Základní ošetření kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Zajištění bezpečné fixace zvířete a ovládání koně v klidu a v pohybu.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Konečná úprava kopyta po podkování.
 • Seřizování, údržba a obsluha kovářské pece a výhně.
 • Zpracování půdy.
 • Setí a sázení polních plodin, výsadba zahradnických rostlin, dřevin, včetně ošetření po výsadbě.
 • Ošetřování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Sklizeň zemědělských plodin, zahradnických rostlin, dobývání školkařských výpěstků, včetně posklizňové úpravy.
 • Základní údržba zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Zemědělské práce RVP 41-51-E/01 nejvhodnější
Zahradnické práce RVP 41-52-E/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice v produkčním zahradnictví ( 41-004-E )
 • Vazač/vazačka květin ( 41-032-E )
 • Údržbář/údržbářka veřejné zeleně ( 41-033-E )
 • Zemědělský dělník / zemědělská dělnice ( 41-086-E )
 • Pomocník/pomocnice podkováře/podkovářky ( 41-039-E )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě (CZ-ISCO 9211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 21 920 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 962 Kč do 32 966 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9211 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě http://data.europa.eu/esco/isco/C9211