Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Výrobce sportovních potřeb

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Výrobce dřevěných předmětů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

18 000 Kč - 28 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Wood products maker

Příbuzná povolání

Výrobce kuřáckých potřeb , Výrobce školních a kancelářských potřeb , Kartáčník , Výrobce dřevěných a bižuterních předmětů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2140

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Výrobce sportovních potřeb zhotovuje dřevěné sportovní potřeby a nářadí nebo jejich části.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálů a polotovarů.
 • Strojní opracování materiálů (frézování, vrtání, broušení, lisování a soustružení).
 • Ruční opracovávání a dopracování materiálu.
 • Montáž a seřizování výrobků.
 • Tmelení a nanášení barev a laků stříkáním, máčením, litím a sítotiskem.
 • Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech.
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kompletní samostatná stavba mimořádně náročných lodí podle individuálních požadavků závodníků (např. skifů, osmiveslic, skořepinových lodí všech druhů apod.). 6
Zhotovování složitých přípravků (např. na vícestranné opracovávání na frézách, zhotovování modelů na lisování tvarů lyží, kopyt pro výrobu lyží apod.). 5
Samostatné zhotovování karambolových kulečníků v kusové výrobě. 5
Individuální výroba speciálních sportovních potřeb (např. lyží s váhou měkkosti nebo tvrdosti do špiček nebo patek, tvarů lopat pádel, tvarů a úhlů lopatek hokejových holí, vnitřní úpravy zařízení závodních lodí podle požadavků závodníků, ortopedické úpravy držadel pádel a hokejových holí apod.) včetně výroby prototypů pro vrcholné sportovní soutěže. 5
Individuální výroba všech druhů prototypových a závodních lodí. 5
Řízení vypěňovacích procesů na linkách tvarového polyuretanu ve výrobě lyží injekčním způsobem. 5
Frézování obvodů lyží na kopírovacích frézách včetně jejich seřizování. 4
Individuální ruční zakližování speciálních lyží. 4
Kompletní montáž veslových laminátových lodí. 4
Tvarování ocelových hran lyží vyráběných kazetovým způsobem včetně ručního dotvarovávání na přesné míry při dodržování stanovených rádiusů. 4
Seřizování a obsluha linek na sestavování a klížení nekonečných vlysů ve výrobě lyží a ostatních sportovních výrobků (např. fréz, nanášeček, lisů apod.). 4
Ruční tvarování profilů, skluznic a horních ploch k zajištění funkčních vlastností běžeckých lyží. 4
Zhotovování kompletních korpusů stolních děrových kulečníků. 3
Broušení přesných tvarů sportovních potřeb. 3
Ruční laminování kánoí a veslových člunů v kusové výrobě. 3
Celková montáž saní. 3
Frézování dílců saní a hokejových holí. 3
Montáž tělocvičného nářadí klížením a šroubováním (např. tělocvičných a pokojových ribstolů, švédských laviček apod.). 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb KKOV 3357H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce KKOV 3356E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb KKOV 3357E vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji.
Orientace v normách a dokumentaci pro zhotovování dřevěných sportovních potřeb a nářadí nebo jejich částí
Volba postupu práce, nástrojů a materiálu pro zhotovování a opravy dřevěných sportovních potřeb a nářadí nebo jejich částí
Ruční tvarování, úpravy a opravy sportovních potřeba (např. laminování kánoí a veslových člunů, tvarování a dotvarovávání ocelových hran lyží, zakližování speciálních lyží aj. – podle zaměření sortimentu)
Sestavování a montáž speciálních dřevěných sportovních potřeb, např. lyží, saní, závodních lodí, pádel, hokejových holí apod.
Sestavování a montáž tělocvičných a pokojových ribstolů, švédských laviček apod. klížením a šroubováním ve výrobě dřevěných sportovních potřeb
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení
Povrchové úpravy dřevěných předmětů tmelením, nanášením barev a laků stříkáním, máčením, litím a sítotiskem

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
dřevěné materiály a polotovary
technologie výroby dřevěných výrobků

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 7522)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 16 331 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 11 777 Kč do 26 020 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 22 884 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 393 Kč do 27 602 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Montážní dělníci ostatních výrobků (CZ-ISCO 8219)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 988 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 767 Kč do 37 067 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Seřizovači a obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků (CZ-ISCO 75231)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 701 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 496 Kč do 33 191 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů (CZ-ISCO 82197)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 25 583 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 085 Kč do 42 044 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.