Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Veterinární diagnostik

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

30 000 Kč - 54 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Veterinary diagnostician

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30567

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Veterinární diagnostik je provádí složité a náročné diagnostické práce infekčních a neinfekčních chorob zvířat a spolupodílí se na zavádění nových diagnostických metod včetně jejich ověřování.

Pracovní činnosti

 • Provádění laboratorní diagnostiky infekčních a neinfekčních chorob zvířat všech druhů a kategorií.
 • Spolupráce při zavádění nových diagnostických metod, jejich ověřování a interpretace výsledků.
 • Koordinace zajištění odběru vzorků.
 • Provádění posuzování výsledků diagnostických metod včetně interpretace výsledků.
 • Provádění komplexních senzorických, bakteriologických a mykologických analýz potravin.
 • Detekce anorganických a organických cizorodých látek, těžkých kovů a dalších prvků v životním prostředí, biologickém materiálu a potravním řetězci člověka a zvířat.
 • Přednášková, poradenská a konzultační činnost a publikování.
 • Účast na tuzemských i zahraničních školeních a seminářích a studium aktuálních informací z oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Hodnocení výsledků laboratorních analýz, zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu povrchových a podzemních vod a toxických látek v půdě a vstupů do půdy. Vývoj, odzkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz. 0
Stanovování způsobů provádění a vyhodnocování individuálně indikovaných laboratorních vyšetření, například biochemických, chemických, hematologických, imunochemických, toxikologických mikrobiologických, monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy. 0
Zadávání nebo provádění speciálních odběrů vzorků a laboratorních analýz pro zjišťování stavu povrchových podzemních vod, biologického materiálu, půdy, hnojiv a krmiv, přebírání a kontrola výsledků laboratorních prací. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Doktorský studijní program v oboru veterinární lékařství KKOV 4301V nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru biologie KKOV 1501T vhodná
Magisterský studijní program v oboru molekulární a buněčná biologie KKOV 1515T vhodná
Doktorský studijní program v oboru zoologie KKOV 1502V vhodná
Magisterský studijní program v oboru zoologie KKOV 1502T vhodná
Doktorský studijní program v oboru biologie KKOV 1501V vhodná
Magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství KKOV 4301T vhodná
Doktorský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie KKOV 4302V vhodná
Doktorský studijní program v oboru mikrobiologie KKOV 1510V vhodná
Magisterský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie KKOV 4302T vhodná
Magisterský studijní program v oboru mikrobiologie KKOV 1510T vhodná
Doktorský studijní program v oboru molekulární a buněčná biologie KKOV 1515V vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování způsobů a metodik provádění a vyhodnocování laboratorních vyšetření a monitorování hladiny léčiv a toxických látek a vstupů do půdy
Kontrola a posuzování výsledků laboratorních prací, analýz a diagnostických metod pro účely veterinární diagnostiky
Analyzování anorganických a organických cizorodých látek, těžkých kovů a dalších prvků v potravním řetězci člověka a zvířat pro účely veterinární diagnostiky
Provádění komplexních senzorických, bakteriologických a mykologických analýz potravin pro účely veterinární diagnostiky
Provádění laboratorní diagnostiky infekčních a neinfekčních chorob zvířat všech druhů a kategorií
Provádění laboratorních analýz speciálně odebraných vzorků pro zjišťování stavu biologického materiálu, vody, půdy, hnojiv a krmiv pro účely veterinární diagnostiky
Vyvíjení, zkoušení a zavádění metod speciálních odběrů a analýz pro účely veterinární a chemické diagnostiky
Vyplňování a vedení dokumentace o provádění chemických a veterinárních diagnostických prací a zavádění nových diagnostických metod, včetně jejich ověřování
Zpracovávání podkladů pro zprávy o stavu povrchových a podzemních vod, toxických látek v půdě a vstupů do půdy
Poskytování informací v rámci přednáškové, poradenské, konzultační a publikační činnosti a v rámci účasti na seminářích k problematice chemické a veterinární diagnostiky
Spolupráce při zavádění nových metod chemické a veterinární diagnostiky, jejich ověřování a interpretaci výsledků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
epizootologie a parazitologie
fyziologie a anatomie různých druhů zvířat
postupy vyšetřování zvířat
choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení
veterinární dohled
zvířecí farmakologie a výživa
anorganická chemie
organická chemie
biochemie
možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Veterinární lékaři (CZ-ISCO 2250)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 584 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 350 Kč do 53 600 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.