Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Vedoucí zájezdu

Odborný směr:

Pohostinství, cestovní ruch, wellness

Odborný podsměr:

cestovní ruch

Nadřazené povolání:

Pracovník cestovní kanceláře

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

15 000 Kč - 26 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Průvodce technický,  Průvodce doprovodný,  Manažer zájezdu

Příbuzná povolání

Animátor cestovní kanceláře , Prodejce v cestovní kanceláři , Místní zástupce cestovní kanceláře

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102098

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Charakteristika

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských či zahraničních turistických skupin v ČR nebo v zahraničí, zajišťuje komunikaci a organizační záležitosti s dodavateli jednotlivých komponentů zájezdu – např. recepce hotelů, řidič, odpovědný pracovník restaurace apod.

Pracovní činnosti

 • Technický doprovod turistické skupiny během celého zájezdu.
 • Organizační zajištění programu, včetně ubytování a dalších služeb během zájezdu.
 • Kontrola dodržení programů a itineráře tras zájezdových skupin v tuzemsku či v zahraničí.
 • Materiální a finanční zajištění akce.
 • Kontrola kvality ubytovacích kapacit a dalších poskytovaných služeb v průběhu zájezdu.
 • Poskytování klientského servisu (informačních, poradenských a organizačních služeb) během zájezdu.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, případně dalších doplňkových služeb pořádaných cestovní kanceláří během zájezdu.
 • Pomoc při řešení krizových situací klientů.
 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře a poskytovateli služeb během zájezdu.
 • Vedení pracovní agendy vedoucího zájezdu.
 • Tlumočení a odborná pomoc účastníkům zájezdu

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Technický doprovod turistických skupin během poznávacích zájezdů v zahraničí 7
Organizační zajišťování programů a tras zájezdových skupin v zahraničí. Materiální a finanční zajišťování akce. 7
Doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin při specializovaných nebo tématických zájezdech. 6
Vyjednávání se zahraničními poskytovateli služeb a zástupci partnerských CK během zájezdu v zahraničí 6

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Doprovázení skupin návštěvníků zpřístupněných přírodních objektů a památek nebo kulturních zařízení včetně reprodukce průvodcovských textů s poskytnutím dalších základních informací pro návštěvníky v českém jazyce. 5
Doprovázení skupin návštěvníků ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech, v muzeích, galeriích a jiných kulturních zařízeních, případně s reprodukcí průvodcovských textů. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch KKOV 6543M nejvhodnější
Cestovní ruch RVP 65-42-M/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus KKOV 6542M vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování smluvních podmínek při poskytování služeb smluvními partnery (kvalita ubytování, stravování, dodržování itineráře cesty apod.)
Zjišťování a zpracovávání informací týkajících se připravovaných akcí (doprovodu zájezdových skupin)
Poskytování rad, informací a odborných výkladů účastníkům pořádaných akcí v příslušném jazyce včetně tlumočení
Zajišťování služeb souvisejících s pořádanou akcí včetně poskytování individuální pomoci jednotlivým klientům
Prokázat znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu
Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu
Vedení skupiny
Uplatňování profesního jednání a komunikace
Zajišťování služeb cestovního ruchu
Uplatňování právních a ekonomických aspektů při práci v cestovním ruchu
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu
Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
pobytové zájezdy a jejich náplně, poskytované služby a jejich pravidla, příprava, zajištění
poznávací zájezdy a jejich náplně, poskytované služby a jejich pravidla, příprava, zajišťování
druhy, formy cestovního pojištění, jejich výhody a rizika
úřední formality pro vstup a pobyt v různých zemích

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Celková fyzická zátěž
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Průvodci, delegáti v cestovním ruchu (CZ-ISCO 5113)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 22 885 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 431 Kč do 28 895 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.