Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Vedoucí pracovník turistického informačního centra

Odborný směr:

Pohostinství, cestovní ruch, wellness

Odborný podsměr:

cestovní ruch

Kvalifikační úroveň:

Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (NSP 5)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 63 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102056

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Charakteristika

Vedoucí pracovník turistického informačního centra zajišťuje provoz turistického informačního centra včetně realizace marketingových aktivit, poskytuje komplexní informační servis a poradenství návštěvníkům regionu a místním občanům v oblasti cestovního ruchu.

Pracovní činnosti

 • Realizace marketingových aktivit turistického informačního centra.
 • Spolupráce na přípravě, realizaci a monitoringu marketingových aktivit spádové destinace.
 • Spolupráce na tvorbě a realizaci projektů rozvoje cestovního ruchu ve spádové oblasti.
 • Koordinace činnosti turistického informačního centra s partnerskými centry a orgány samospráv v oblasti cestovního ruchu.
 • Řízení pracovního týmu centra.
 • Poskytování informací v provozovně turistického informačního centra verbálně a písemně a s využitím komunikačních a elektronických prostředků v českém a minimálně jednom cizím jazyce.
 • Sledování nabídky turistického potenciálu spádové destinace.
 • Zpracovávání rozborů a vyhodnocování poptávaných informací a příprava návrhů na další postup.
 • Spolupráce s organizátory propagačních, kulturních, sportovních a společenských akcí na jejich propagaci u nejširší skupiny obyvatel a návštěvníků.
 • Systematický sběr, soustřeďování a vyhodnocování informací o službách v oblasti cestovního ruchu a jejich provozovatelích, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro návštěvníky a místní obyvatele.
 • Poskytování odborných konzultací v oblasti poskytování turistických informací provozovatelům služeb cestovního ruchu ve spádové destinaci.
 • Vytváření a soustavná aktualizace souborů informací z oblasti cestovního ruchu s místní působností, například historických, zeměpisných, přírodopisných a dopravních.
 • Koordinace propagačních a informačních služeb s ostatními subjekty ve spádové destinaci.
 • Maloobchodní prodej zboží a služeb.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Sběr a analýza informací o službách v oblasti cestovního ruchu a jejich provozovatelích, tvorba odborných informačních výstupů a zajištění informačního servisu pro návštěvníky a místní obyvatele. 9
Zpracování statistických přehledů o návštěvnosti turistického informačního centra, vybraných turistických cílů spádové destinace, ubytovacích zařízení a kulturních akcí. 8
Tvorba a aktualizace marketingové strategie a zajišťování návazných marketingových aktivit. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru cestovní ruch KKOV 6543N nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch KKOV 6543M vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru hotelnictví a turismus KKOV 6542N vhodná
Cestovní ruch RVP 65-42-M/02 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Vedoucí pracovník turistického informačního centra ( 65-029-N )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Aplikace znalostí historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu
Využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice
Prokázání znalostí o životním prostředí
Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb
Vedení skupiny
Provádění výkladu
Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu
Zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu
Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu
Poskytování informačních služeb
Prodej suvenýrů, informačních a doplňkových materiálů
Komunikace s klienty turistického informačního centra
Prezentování a propagace místa
Interpretace podrobných tematických znalostí reálií a specifik v cestovním ruchu v ČR
Vyřizování korespondence
Organizování práce a práce v týmu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz maloobchodu
průvodcovství cestovního ruchu
management obecně

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Vedoucí v oblasti administrativních agend (CZ-ISCO 3341)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 441 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 257 Kč do 75 529 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 46 181 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 806 Kč do 71 745 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Vedoucí pracovníků informačních služeb (CZ-ISCO 33415)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 41 008 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 193 Kč do 69 706 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.