Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Technik v potravinářství a krmivářství

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Charakteristika

Technik v potravinářství a krmivářství řídí a organizuje výrobu a provozy, stanovuje a kontroluje dodržování technologických postupů, provádí kontrolu jakosti vstupních surovin, potravinářských nebo krmivářských výrobků, zabezpečuje technickou funkčnost strojů a zařízení v potravinářské nebo krmivářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení ucelených výrobních nebo provozních úseků bez vnitřního členění a vazeb na další technologické celky.
 • Zajišťování chodu potravinářských nebo krmivářských provozů formou dispečerských příkazů.
 • Určování dílčích technologických postupů a podmínek výroby v potravinářském nebo krmivářském provozu.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby nebo provozu.
 • Příprava podkladů pro normy a normativy spotřeby práce.
 • Kontrola kvality surovinových vstupů, mezioperační kontrola a výstupní kontrola.
 • Zajišťování technické a technologické způsobilosti strojů a zařízení v potravinářském nebo krmivářském provozu.
 • Dohled na dodržování pravidel BOZP a PO.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Technologie potravin RVP 29-41-M/01 nejvhodnější
Technologie potravin RVP 29-41-L/51 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Operátor výroby másla ( 29-067-M )
 • Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu ( 29-077-M )
 • Technik pro řízení výroby v masném průmyslu ( 29-078-M )
 • Technolog zpracování masa ( 29-079-M )
 • Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství ( 29-080-M )
 • Technolog v mlékárenské a sýrařské výrobě ( 29-081-M )
 • Technik pro řízení výroby v mlékárenství ( 29-082-M )
 • Technolog mlýnské výroby ( 29-083-M )
 • Technik mlýnské laboratoře ( 29-084-M )
 • Technik pro řízení výroby těstovin ( 29-086-M )
 • Technik pro řízení mlýnské výroby ( 29-087-M )
 • Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství ( 29-093-M )
 • Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství ( 29-095-M )
 • Technolog v pekárenství ( 29-096-M )
 • Technik pro řízení výroby v pekárenství ( 29-097-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.