Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista veterinární správy

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

30 000 Kč - 54 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30489

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Specialista veterinární správy koordinuje dodržování legislativy v oblasti péče o zdraví zvířat, ochrany životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výroby živočišných produktů a péče o nezávadnost surovin živočišného původu.

Pracovní činnosti

 • Zahájení a vedení správního řízení za porušení právních předpisů a uložení sankce.
 • Výkon dozoru nad zdravotní nezávadností živočišných produktů a krmiv, nad podmínkami chovu hospodářských zvířat a nad veterinární asanací.
 • Organizace a usměrňování ochrany zvířat před nákazami a jinými onemocněními, včetně nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
 • Spolupráce v oblasti ochrany zvířat proti týrání.
 • Ochrana území České republiky před zavlečením původců nákaz a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí.
 • Kontrola dodržování podmínek EU při importu zvířat a potravin živočišného původu ze třetích zemí.
 • Veterinární ochrana příslušného regionu státního území České republiky.
 • Veterinární laboratorní diagnostika a monitoring "cizorodých látek".
 • Nařizování mimořádných veterinárních opatření.
 • Zpracování kontrolních zpráv, ukládání sankcí a podávání hlášení o zdravotní závadnosti potravin a krmiv živočišného původu příslušným orgánům.
 • Zpracování celostátně platných metodických pokynů k řízení dozorové činnosti.
 • Vydávání odborných stanovisek k odvoláním proti rozhodnutím KVS, normám a návrhům právních předpisů.
 • Posuzování transpozice legislativy EU, provádění notifikace směrnic ES, koordinace procesu komitologie a realizace projektů financovaných z fondů EU.
 • Zajišťování komunikace mezi inspektoráty, laboratořemi, Národním kontaktním místem RASFFa dalšími odbornými útvary státní správy.
 • Aktivní účast v orgánech EU a v dalších mezinárodních organizacích a institucích (OIE, FAO, EUFMD).

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti v oborech veterinární péče, rostlinolékařské péče a bezpečnosti potravin. 0
Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí. 0
Celostátní usměrňování výkonu státní správy na úseku veterinární správy. 0
Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, hnojiv a krmiv. 0
Koordinace kontrolní činnosti v daném rozsahu působnosti státní správy v oblasti potravin, potravinových surovin a výrobků, analýza výsledků kontroly, provádění metodického vedení a vytváření podkladů pro vytyčení koncepce kontroly. 0
Sledování a vyhodnocování směrů ve spotřebě potravin, vyhodnocování vývoje kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských a potravinářských výrobků nebo vstupů do zemědělství a půdy. 0
Tvorba celostátní koncepce dozoru nad bezpečností potravin. 0
Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního veterinárního dozoru, koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů. 0
Tvorba koncepce veterinární péče v daném území. 0
Tvorba koncepce zemědělské politiky a bezpečnosti potravin v daném území. 0
Vykonávání složitých a náročných odborných prací preventivních, diagnostických a léčebných v ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání vyšší specializace. Stanovování léčebných postupů a ozdravovacích programů. 0
Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní a správné výrobní praxe v oblasti potravin, potravinových surovin a výrobků. 0
Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí veterinární správy. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie KKOV 4302T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství KKOV 4301T vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Atestace pro veterinární péči podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání celostátně platných metodických pokynů k řízení dozorové činnosti v oblasti veterinární správy
Vykonávání dozoru nad zdravotní nezávadností živočišných produktů a krmiv, nad podmínkami chovu hospodářských zvířat a nad veterinární asanací
Provádění kontroly dodržování podmínek EU při importu zvířat a potravin živočišného původu ze třetích zemí, v rámci vykonávání dozoru v oblasti veterinární správy
Posuzování transpozice legislativy EU v oblasti péče o zdraví zvířat a ochrany životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat
Provádění veterinární laboratorní diagnostiky a monitoringu cizorodých látek, v rámci vykonávání dozoru v oblasti veterinární správy
Zpracovávání odborných stanovisek k normám a návrhům právních předpisů týkajících se oblasti veterinární správy a k odvoláním proti rozhodnutím krajské veterinární správy
Zpracovávání kontrolních zpráv a hlášení o zdravotní závadnosti potravin a krmiv živočišného původu pro příslušné orgány, v rámci vykonávání dozoru v oblasti veterinární správy
Zajišťování některých činností při spolupráci v oblasti ochrany zvířat proti týrání, v rámci koordinace dodržování legislativy v oblasti péče o zdraví zvířat
Zajišťování ochrany území České republiky před zavlečením původců nákaz a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí, v rámci vykonávání dozoru v oblasti veterinární správy
Koordinování a usměrňování ochrany zvířat před nákazami a jinými onemocněními, včetně nemocí přenosných ze zvířat na člověka
Nařizování mimořádných veterinárních opatření v rámci koordinování činností v oblasti péče o zdraví zvířat a ochrany životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat
Zajišťování komunikace v oblasti veterinární správy mezi inspektoráty, laboratořemi a dalšími odbornými útvary státní správy

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a kontrola v oblasti péče o zdraví zvířat a životního prostředí

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Veterinární lékaři (CZ-ISCO 2250)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 584 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 350 Kč do 53 600 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.