Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista udělování licencí v energetice

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 48 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30565

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Specialista udělování licencí v energetice posuzuje splnění podmínek pro udělení, změnu nebo zrušení licencí pro podnikání v energetických odvětvích a zabezpečuje dohled nad výkonem licencovaných činností.

Pracovní činnosti

 • Rozhodování o udělení licence, změně licence nebo zrušení licence.
 • Rozhodování o povinnosti poskytnout energetické zařízení pro činnost nad rámec licence.
 • Rozhodování o uložení povinností dodávek nebo distribuce nad rámec licence.
 • Rozhodování o držení více licencí jedním podnikatelským subjektem.
 • Zajišťování správního procesu a vydávání správních rozhodnutí ve shora uvedených případech včetně posuzování plnění stanovených podmínek k udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, jejich změn a zániků.
 • Zabezpečení dohledu nad výkonem licencovaných činností.
 • Zajišťování dozoru nad kontinuálními dodávkami energií.
 • Podávání podnětů ke kontrole Státní energetické inspekci.
 • Vyhodnocení plnění podmínek podnikání podle energetického zákona na základě regulačních výkazů.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti licencí.
 • Zpracování odborných stanovisek ke sporným případům v oblasti elektroenergetiky.
 • Účast na přípravě zákonů a prováděcích předpisů v oblasti energetiky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Celostátní koordinace a usměrňování vydávání licencí pro podnikání v energetice. Stanovení pravidel a zásad pro udělování licencí pro podnikání v energetice. 0
Posuzování a vypracování stanovisek v oblasti energetické a licenční politiky. 0
Tvorba celostátních programů, jednotných postupů a opatření k ovlivňování energetiky, vnitřního obchodu a ochrany zájmů spotřebitelů a licenční politiky. 0
Tvorba koncepce systému licencí k podnikání v energetice. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru energetika KKOV 3907T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika KKOV 2642T vhodná
Magisterský studijní program v oboru jaderná chemie KKOV 1408T vhodná
Magisterský studijní program v oboru aplikovaná fyzika KKOV 1702T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce systému licencí k podnikání v energetice
Zpracovávání celostátních jednotných postupů a opatření k ovlivňování energetiky, v rámci zabezpečování dohledu nad výkonem licencovaných činností v energetice
Posuzování podkladů pro následné rozhodování o povinnosti poskytnout energetické zařízení pro činnost nad rámec licence pro podnikání v energetice
Zabezpečování kontroly a dohledu nad výkonem licencovaných činností pro podnikání v energetických odvětvích
Posuzování a vyhodnocování plnění podmínek podnikání podle energetického zákona na základě regulačních výkazů, v rámci zabezpečování dohledu nad výkonem licencovaných činností v energetice
Vedení dokumentace o zabezpečování dohledu nad výkonem licencovaných činností v energetických odvětvích
Zpracovávání odborných stanovisek ke sporným případům v oblasti elektroenergetiky, v rámci zabezpečování dohledu nad výkonem licencovaných činností v energetice
Zpracovávání návrhů prováděcích předpisů a zákonů v oblasti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Vyřizování žádostí o udělení licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Celostátní koordinování a usměrňování udělování licencí pro podnikání v energetice

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla udělování licencí v oblasti energetiky

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 46 575 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 534 Kč do 80 010 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 314 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 055 Kč do 47 528 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 21519)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 50 663 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 221 Kč do 75 215 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.