Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista technické normalizace a státního zkušebnictví

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Charakteristika

Specialista technické normalizace a státního zkušebnictví tvoří koncepci rozvoje státního zkušebnictví a technické normalizace, zpracovává metodiku v této oblasti a zajišťuje koordinaci tvorby technických předpisů ve výrobkových sektorech a koordinaci činnosti autorizovaných osob včetně jejich kontroly.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce rozvoje státního zkušebnictví a technické normalizace.
 • Tvorba metodiky v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví.
 • Zpracování podkladů pro návrhy právních předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky v oblasti normalizace.
 • Rešerše a analýzy zahraničních dokumentů z oblasti posuzování shody.
 • Zpracování komplexních informací o oblasti státního zkušebnictví a technické normalizace.
 • Koordinace a uplatňování požadavků právních předpisů vztahujících se k autorizaci právnických osob k činnostem při posuzování shody.
 • Komplexní zajišťování kontrol autorizovaných osob - zpracování plánu kontrol, koordinace kontrolní činnosti a provádění kontroly autorizovaných osob.
 • Stanovení podmínek pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.
 • Koordinace notifikace českých autorizovaných osob Evropské komisi.
 • Koordinace působení českých autorizovaných/notifikovaných osob včetně kontroly.
 • Zajišťování spolupráce se zainteresovanými institucemi, zejména Českým institutem pro akreditaci, Českým normalizačním institutem, Českou obchodní inspekcí a sdruženími a asociacemi zainteresovaných subjektů.
 • Zastupování ČR a účast na jednání odborných skupin na úrovni Evropské komise a Rady EU a činnosti s tím související.
 • Poradenská činnost v oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví a posuzování shody výrobkových skupin.
 • Zajišťování činnosti poradních a odborných orgánů předsedy Úřadu.
 • Zajišťování činností souvisejících s mezinárodní spoluprací v oblasti státního zkušebnictví a technické normalizace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru textilní inženýrství KKOV 3106T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru stroje a zařízení KKOV 2302T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie potravin KKOV 2901T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru spotřební chemie KKOV 2806T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika KKOV 2642T nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.