Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista samosprávy pro kulturu

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

územně samosprávní celky

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 62 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Úředník , Referent samosprávy , Administrativní pracovník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30334

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Specialista samosprávy pro kulturu koordinuje a vykonává odborné činnosti na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhu koncepce rozvoje kultury v regionu.
 • Tvorba plánů a kontrola čerpání finančních prostředků, odpovědnost za hospodaření s finančními prostředky.
 • Metodická činnost v oblasti kultury.
 • Řešení přestupků na úseku autorského zákona, audiovize a tisku.
 • Odborné posuzování prací v oblasti umělecké, výtvarné a architektonické tvorby.
 • Řízení a koordinace prací na úseku kultury.
 • Kontrolní činnost na úseku kultury.
 • Spolupráce s kulturními organizacemi, agenturami a dalšími subjekty.
 • Řešení připomínek, požadavků, námětů a stížností občanů a organizací.
 • Vedení evidenci o činnosti a výsledcích profesionálních kulturních zařízení v regionu.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované práce v dílčích oblastech umění, kulturně výchovné činnosti, ochrany sbírkových předmětů, tisku, audiovize. 0
Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje muzejních, galerijních, divadelních, knihovnických, kulturně naučných, vědeckopopulárních a dalších oblastí kultury. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie a dějiny umění KKOV 81xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T vhodná
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů umění a užité umění KKOV 82xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání návrhu koncepce rozvoje kultury v regionu, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání koncepcí rozvoje muzejních, galerijních, divadelních, knihovnických, kulturně naučných a dalších oblastí kultury, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání plánů čerpání finančních prostředků v dílčích oblastech kultury, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Provádění kontroly čerpání finančních prostředků v dílčích oblastech kultury, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Odborné posuzování prací v oblasti umělecké, výtvarné a architektonické tvorby, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vedení evidence o činnosti a výsledcích profesionálních kulturních zařízení v regionu, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Řešení a vyřizování přestupků na úseku autorského zákona, audiovize a tisku, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Řešení a vyřizování připomínek, požadavků, námětů a stížností občanů a organizací ve věcech kultury, v rámci koordinování a vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování spolupráce s kulturními organizacemi, agenturami a dalšími subjekty, v rámci vykonávání odborných činností na úseku kultury v působnosti příslušného samosprávního úřadu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v oblasti kultury

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací (CZ-ISCO 2422)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 384 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 449 Kč do 89 898 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 502 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 520 Kč do 61 848 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví (CZ-ISCO 24227)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 580 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 298 Kč do 56 626 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.