Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Specialista devizových obchodů

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Nadřazené povolání:

Bankovní specialista

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

37 000 Kč - 66 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Expert devizových obchodů

Příbuzná povolání

Specialista rozvoje bankovních obchodů , Specialista kapitálových obchodů , Dealer , Specialista analýzy finančního trhu , Specialista úvěrových rizik , Specialista bankovních strategií , Makléř , Specialista systému platebních karet , Specialista metodik bankovních hotovostních operací

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6978

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Specialista devizových obchodů vypracovává metodiku zahraničně obchodních aktivit, zajišťuje projednávání a uzavírání složitých obchodních případů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba a realizace metodiky devizových obchodů.
 • Zavádění nových produktů a služeb.
 • Projednávání složitých obchodních případů.
 • Řízení správy devizových aktiv a pasiv.
 • Analýza a kvantifikace finančních rizik konkrétních obchodů.
 • Sledování angažovanosti devizových zdrojů banky v úvěrové oblasti.
 • Zajišťování dodržování pravidel likvidity.
 • Spolupráce při navrhování finanční politiky banky.
 • Odborná a konzultační činnost.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Analýza a kvantifikace finančních rizik konkrétních obchodů. 11
Kontrola plnění smluvních povinností klientů a navrhování opatření v případech, kdy je toto plnění ohroženo. 11
Navrhování zdrojového krytí krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých úvěrů. 11
Odpovědnost za zpracovávání podmínek a pracovních postupů pro nové produkty včetně jejich osvojování v síti poboček. 11
Příprava podkladů a stanovisek pro jednání úvěrového výboru. 11
Řešení speciálních a zvláště závažných obchodních případů a rozbory smluv. 11
Řízení systému komplexní péče o obchodní partnery banky. 11
Řízení zpracovávání metodiky zahraničně obchodních aktivit a komplexních dokumentací pro posuzování obchodních vztahů. 11
Sledování angažovanosti devizových zdrojů banky v úvěrové oblasti a zajišťování dodržování pravidel likvidity. 11
Tvorba koncepce řízení devizových aktiv a pasiv. 11
Tvorba koncepce řízení úrokových kurzů. 11
Zajišťování novelizace pracovních knih a dalších vnitřních předpisů. 11
Komplexní příprava metodiky zahraničně obchodních aktivit a realizace náročných obchodních případů s komplikovanými kontraktačními podmínkami. 10
Projednávání složitých a závažných obchodních případů a rozbory smluv. 10
Předkládání návrhů na zavedení nových typů bankovních obchodů. 10
Řízení správy devizových aktiv a pasiv. 10
Zpracovávání pracovních postupů pro nové produkty. 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice KKOV 6207T vhodná
Magisterský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2305T vhodná
Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2608T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví KKOV 5346T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích KKOV 3707T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Tvorba metodiky devizových obchodů
Zpracovávání koncepce řízení devizových aktiv a pasiv a řízení úrokových kurzů
Kontrola dodržování pravidel likvidity
Posuzování finančních rizik konkrétních obchodů včetně posuzování předložených obchodních smluv
Vymýšlení nových typů bankovních obchodů včetně předkládání návrhů na zavedení těchto nových typů obchodů
Příprava podkladů a stanovisek pro jednání úvěrového výboru peněžního ústavu
Zpracovávání novelizace pracovních knih a dalších vnitřních předpisů
Kontrola plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřených úvěrových smluv včetně kontroly návratnosti těchto úvěrů
Vedení předepsané evidence a statistiky devizových obchodů
Projednávání složitých obchodních případů s ostatními účastníky tohoto obchodního případu
Realizace náročných obchodních případů s komplikovanými kontraktačními podmínkami
Zajišťování zavádění nových produktů a služeb v oblasti devizových obchodů
Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti devizových obchodů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
bankovnictví obecně a bankovní služby
úvěrový obchod
bankovní účetnictví
bankovní controlling
mezinárodní bankovnictví
právo v oblasti finančních a kapitálových trhů
postupy vymáhání pohledávek
klientela a potenciální klientela, péče o ni

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 408 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 533 Kč do 106 706 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 535 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 769 Kč do 66 437 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Metodici a analytici finančního trhu (CZ-ISCO 24131)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 70 548 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 975 Kč do 123 794 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.