Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Specialista analýzy finančního trhu

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Nadřazené povolání:

Bankovní specialista

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Expert analýzy finančního trhu

Příbuzná povolání

Specialista rozvoje bankovních obchodů , Specialista kapitálových obchodů , Dealer , Specialista úvěrových rizik , Specialista bankovních strategií , Makléř , Specialista devizových obchodů , Specialista systému platebních karet , Specialista metodik bankovních hotovostních operací

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6979

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Specialista analýzy finančního trhu zabezpečuje komplexní analýzy finančního trhu, zpracovává návrhy, stanoviska a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování vedení banky.

Pracovní činnosti

 • Zpracování komplexních analýz finančního trhu.
 • Vytváření prognóz finančního trhu.
 • Metodické řízení analytické činnosti finančního trhu.
 • Zpracování statistických výkazů a předepsané evidence.
 • Tvorba podkladů, stanovisek a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování vedení banky.
 • Poradenská, konzultační a lektorská činnost.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Analýzy finančních trhů prostřednictvím fundamentální analýzy. 11
Metodické řízení analytické činnosti, zajišťování vysoké úrovně používaných metod, tvůrčí aplikace matematických a statistických metod a ověřování jejich účinnosti. 11
Přednášková a konzultační činnost, příprava a provádění instruktáží, školení a poradenství v uvedené oblasti. 11
Tvorba podkladů, stanovisek a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování, účast na tvorbě bankovní politiky a tvorbě komplexních projektů rozvoje banky. 11
Udržování kontaktů a vedení jednání se zástupci jiných bank. 11
Vypracovávání měsíčních zpráv o vývoji na finančních trzích pro zahraniční klientelu v anglickém jazyce. 11
Vypracovávání optimální investiční strategie a politiky. 11
Vytváření prognóz finančních trhů. 11
Statistické, dokumentační, evidenční, rozborové a kontrolní práce. 10
Vypracovávání průběžných analýz kurzové a úrokové pozice banky a denních, týdenních a měsíčních zpráv o vývoji na finančních trzích. 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201T nejvhodnější
Doktorský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201V nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích KKOV 3707T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví KKOV 5346T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T vhodná
Magisterský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2305T vhodná
Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2608T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice KKOV 6207T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Tvorba metodických postupů pro oblast analýzy finančních trhů s důrazem na využívání nejmodernějších matematických a statistických metod a postupů
Vypracovávání návrhů, doporučení či stanovisek pro koncepční a strategické rozhodování vedení peněžního ústavu
Průběžné vyhodnocování kurzové a úrokové pozice banky
Zpracovávání komplexních analýz finančního trhu včetně prognóz jeho vývoje
Sestavování periodických zpráv o vývoji na finančních trzích pro zahraniční i tuzemskou klientelu
Vedení předepsané bankovní evidence a statistiky
Poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti finančního trhu
Provádění lektorské činnosti v oblasti finančního trhu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
bankovnictví obecně a bankovní služby
úvěrový obchod
bankovní účetnictví
bankovní controlling
finanční trhy, makléřská činnost
právo v oblasti finančních a kapitálových trhů
postupy vymáhání pohledávek
klientela a potenciální klientela, péče o ni

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.