Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Slévárenský technik technolog IT

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

výroba kovových odlitků

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103045

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Slévárenský technik technolog IT zpracovává technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby s využitím CAD systémů, simulačních programů a s podporou informačního systému.

Pracovní činnosti

 • Tvorba technologických postupů a zajišťování technologické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování digitálních výkresů strojírenských součástí, postupování výkresů, tvorba 3D modelů.
 • Simulace plnění vtokové soustavy, tuhnutí odlitku, teplotních polí a simulace vnitřního pnutí.
 • Zpracování návrhů nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověřování a vyhodnocení.
 • Zpracování kompletní výrobní dokumentace včetně normotvorné činnosti, její záznam v informačním systému.
 • Kalkulace výrobních nákladů a optimalizace nákladovosti výroby.
 • Analýza požadavků odběratelů na vnitřní a povrchovou jakost, na technicko-dodací podmínky.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
 • Příprava a vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace v návaznosti na informační systém.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba KKOV 2144M nejvhodnější
Strojírenská metalurgie RVP 21-44-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba KKOV 2343L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba KKOV 2144L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Slévárenský technik technolog IT / slévárenská technička technoložka IT ( 21-076-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací
Stanovování druhu a množství materiálů a polotovarů pro slévárenskou výrobu s vysokým stupněm inovace
Provádění technického dozoru na pracovištích ve slévárenské výrobě
Kontrola dodržování technologických postupů ve slévárenské výrobě
Stanovování a řízení komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu slévárenské výroby
Stanovování a řízení technologických postupů ve slévárenské výrobě s vysokým stupněm inovace
Orientace v normách a v technických podkladech ve slévárenské výrobě a výrobě modelových zařízení
Práce s výkresovou dokumentací včetně ovládání CADu
Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy ve slévárenské výrobě
Řízení a provádění technických zkoušek technologie s vysokým stupněm inovace ve slévárenské výrobě
Řízení a zpracování technických podkladů o slévárenské výrobě pro marketingovou a obchodní činnost

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.)
práce se softwarem pro odborné aplikace
software pro konstrukci 3D modelů modelových zařízení
slévárenské technologické postupové výkresy
zásady tvorby technologických postupů
technologie slévárenství
technologie zhotovování slévárenských forem a slévárenských modelových zařízení
technologie tavby kovů
ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě
technologie výroby forem a jader, formovací směsi, žáruvzdorné materiály
technologie obrábění kovů
zásady BOZP
nakládání s odpady

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Duševní zátěž
Zátěž chemickými látkami
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Pracovní doba, směnnost
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.