Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Slévárenský technik

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

hutní zpracování kovů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Charakteristika

Slévárenský technik připravuje technické dokumenty, vypracovává dílčí projektové podklady, stanovuje dílčí technologické postupy, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů a zařízení, řídí a organizuje práci, kontroluje výrobky, vytváří normy pro slévárenskou výrobu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace práce na vymezeném technologickém úseku.
 • Dispečerské zajišťování výrob a operativní odstraňování organizačních poruch.
 • Vypracování technologických postupů dle zpracované technické dokumentace.
 • Tvorba a uplatňování norem spotřeby práce.
 • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků a surovin.
 • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
 • Vypracovávání projektových podkladů.
 • Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení.
 • Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení, kontrola obsluh těchto zařízení.
 • Kontrola bezpečnosti práce a hygienických předpisů.
 • Vedení záznamů a dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Technik modelových zařízení RVP 21-44-L/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.