Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Skenerista retušér

Odborný směr:

Polygrafie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Grafik pro média

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Grafik

Příbuzná povolání

Správce tiskových dat , Operátor zhotovení tiskových forem , Operátor DTP , Art grafik

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30737

Datum zveřejnění

30. 12. 2011

Datum poslední aktualizace

1. 2. 2018

Charakteristika

Skenerista retušér zpracovává obrazová tisková data a vytváří tak podklady pro zhotovení tiskové formy ve výrobních fázích skenování předloh, retuše a barevné úpravy naskenovaných či externích obrazových datových souborů a dokumentů.

Pracovní činnosti

 • Příjem a kontrola obrazových předloh pro reprodukci, externích obrazových datových souborů, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Příjem elektronických dat z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných programů.
 • Vyhledávání a zpracování obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Kalibrace monitorů.
 • Vytvoření definovaného základního stavu pro skenování.
 • Nastavení parametrů snímání odrazových a transparentních předloh na bubnových a plošných skenerech.
 • Vymezení pracovního prostoru ICC profilu.
 • Barevné úpravy - práce v různých barvových prostorech.
 • Černobílé a barevné úpravy a retuše provedených skenů a externích datových obrazových dokumentů (obrazová data z fotobanky a digitálních kamer a fotoaparátů) v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop) podle specifických zvláštností tiskových technik.
 • Sjednocování tónového rozsahu černobílých a barevných obrazových podkladů v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop).
 • Aplikace metod UCR a GCR pro úpravu procentuálního podílu barevné vrstvy ve čtyřbarvotisku.
 • Digitální měření barev, denzitometrická a kolorimetrická měření.
 • Mezioperační kontrola - černobílý a barevný digitální náhled na kalibrované obrazovce monitoru, na věrohodném digitálním nátisku.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Záznam technických údajů a výsledků práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Černobílé a barevné úpravy, retuše a barevné sjednocení provedených skenů jako bitmapových souborů v příslušném počítačovém programu platforem PC a Mac (Photoshop). 8
Černobílé a barevné úpravy, retuše a barevné sjednocení externích datových obrazových dokumentů (obrazová data z fotobanky a digitálních kamer a fotoaparátů) jako bitmapových souborů v příslušném počítačovém programu platforem PC a Mac (Photoshop). 8
Prezentace barevných nátisků zadavateli zakázky při procesu schvalování připravených podkladů pro tisk s ohledem na věrnou barevnost. Využívání platných norem. 8
Kalibrace monitorů a nátiskových zařízení v DTP studiu s pomocí příslušných softwarů. 8
Příjem datových souborů v elektronické formě (programy FTP, Outlook, média CD-ROM a další), příjem originálů pro reprodukci a jejich hodnocení z hlediska vhodnosti pro reprodukci. Komunikace s grafickými studii a zákazníky. Vyhledávání a zpracování obrazových dokumentů na serveru a v archivu zakázek. 7
Vymezení pracovního prostoru ICC barevných profilů obrazových tiskových předloh při převodu z barevného prostoru RGB do CMYK, podle odpovídajících norem ISO nebo na základě údajů ICC profilu tiskového stroje v příslušném počítačovém programu platforem PC a Mac (Photoshop). 7
Nastavení parametrů snímání pro obrazové nebo transparentní předlohy. Nastavení rozlišovací schopnosti skenu a výstupu se znalostí požadavků na reprodukci v průběhu dalšího zpracování dat a jejich použití pro tiskové technologie (ofset, flexotisk, sítotisk, digitální tisk). 7
Aplikace metod UCR a GCR pro úpravu procentuálního podílu barevné vrstvy ve čtyřbarvotisku pro novinový a časopisecký tisk podle příslušných norem a v příslušném počítačovém programu platforem PC a Mac (Photoshop). 7
Mezioperační kontrola skenů, barevných retuší a úprav na kalibrované obrazovce monitoru a na věrohodném kalibrovaném digitálním náhledu. 7
Provádění verifikovaného digitálního nátisku pro schvalovací proces (imprimatur zákazníka). Tisk na příslušných digitálních tiskových zařízeních. 7

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Barevná úprava skenovaných obrazových předloh a elektronických fotosouborů, provádění uměleckých retuší, výřezů a elektronických montáží. 10
Pořizování kopií obrazových a transparentních obrazových předloh na plochých skenerech včetně korekce barevného posunu. 9
Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází). 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce KKOV 3453H nejvhodnější
Reprodukční grafik RVP 34-53-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie KKOV 3441M vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie KKOV 3431N vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce KKOV 3453L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vstupní kontrola obrazových podkladů na přenosných médiích, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu
Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk), s využitím moderní výpočetní techniky
Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů
Zpracování barevných a černobílých předloh na skenerech a digitálních kamerách
Úprava barevných hodnot a gradace, barevné sjednocování, retuše, práce v barvových prostorech s využitím grafických počítačových programů
Zhotovování kontrolního náhledu a verifikovaného nátisku pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů
Obsluha fotomechanického a elektronického zařízení (např. skenerů, kamer, zvětšovacích, kopírovacích přístrojů a vyvolávacích automatů)
Koordinace a kalibrování skenerů, digitálních nátiskových zařízení a zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných softwarů a norem

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
integrované zpracování obrazu a textu
reprodukční fotografie
technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii
počítačové zpracování digitální fotografie
polygrafické materiály
litografie a reprodukční grafika
technologie zhotovování tiskových forem
denzitometrické a kolorimetrické měření barev
normy jakosti a kvality v polygrafii
koordinace a kalibrace přístrojů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž vibracemi
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci přípravy tisku (CZ-ISCO 7321)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 143 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 966 Kč do 41 144 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.