Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Signalista

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

železniční doprava a přeprava

Nadřazené povolání:

Obsluha železniční dopravní cesty

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní nazvy

Signalman

Příbuzná povolání

Výhybkář , Operátor železniční dopravy , Dozorce výhybek , Staniční dozorce

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2853

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Signalista zabezpečuje jízdní cestu pro vlaky a posun pomocí ústředně, místně stavěných výměn, výkolejek a návěstidel.

Pracovní činnosti

 • Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení, kontrola jejich provozuschopnosti.
 • Obsluha kolejových brzd.
 • Provozní ošetřování výměn, jejich technická kontrola.
 • Sledování návěstidel a dávaných návěstí.
 • Sledování jízd vlaků nebo posunujících dílů.
 • Vedení dopravních záznamů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení ústředně a místně přestavovaných výměn, výkolejek a návěstidel pro posun a obsluha kolejových brzd nad 500 rozposunovaných vozů na spádovišti, vedení dopravních záznamů, provádění provozního ošetřování výměn a jejich technické kontroly. 6
Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení na vlečce se zvlášť složitými provozními poměry, obsluha ústředně přestavovaných výměn, výkolejek a návěstidel pro posun, zjišťování volnosti posunových cest mezi posunovými obvody, koordinace práce dopravních čet, vedení dopravních záznamů, provádění provozního ošetřování výměn, jejich technické kontroly, obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení a kontrola jejich provozuschopnosti, obsluha elektrických ohřevů výměn a venkovního osvětlení. 6
Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, ústředně, místně a ručně přestavovaných výměn, výkolejek a návěstidel pro jízdu vlaků a pro posun, obsluha kolejových brzd, zjišťování volnosti vlakových cest při vlakové dopravě o frekvenci od 121 do 180 vlaků za 24 hodin včetně podílu posunu (časový podíl účasti signalisty příslušného stanoviště na jedné hodině posunu, tj. 24 min z jedné hodiny, se dělí průměrnou místní časovou normou připadající na jeden vlak), vedení dopravních záznamů, provádění provozního ošetřování výměn, jejich technické kontroly, obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení a kontrola jejich provozuschopnosti. 5
Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení na vlečce se složitými provozními poměry, obsluha ústředně přestavovaných výměn, výkolejek a návěstidel pro posun, zjišťování volnosti posunových cest mezi posunovými obvody, vedení dopravních záznamů, provádění provozního ošetřování výměn, jejich technické kontroly, obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení a kontrola jejich provozuschopnosti, obsluha elektrických ohřevů výměn a venkovního osvětlení. 5
Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, ústředně a místně přestavovaných výměn, výkolejek a návěstidel pro jízdu vlaků a pro posun, obsluha kolejových brzd, zjišťování volnosti vlakových cest při vlakové dopravě o frekvenci od 46 do 120 vlaků za 24 hodin včetně podílu posunu (časový podíl účasti signalisty příslušného stanoviště na jedné hodině posunu, tj. 24 min z jedné hodiny, se dělí průměrnou místní časovou normou připadající na jeden vlak), vedení dopravních záznamů, provozní ošetřování výměn, jejich technická kontrola, obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení a kontrola jejich provozuschopnosti. 4
Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, ústředně a místně přestavovaných výměn, výkolejek a návěstidel pro jízdu vlaků a pro posun, obsluha kolejových brzd, zjišťování volnosti vlakových cest při vlakové dopravě o frekvenci do 45 vlaků za 24 hodin včetně podílu posunu (časový podíl účasti signalisty příslušného stanoviště na jedné hodině posunu, tj. 24 min z jedné hodiny, se dělí průměrnou místní časovou normou připadající na jeden vlak), vedení dopravních záznamů, provozní ošetřování výměn, jejich technická kontrola, obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení a kontrola jejich provozuschopnosti. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě KKOV 3752H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha železničních návěstidel
Stavění jízdní cesty pro vlak a posun
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení
Vedení dopravní dokumentace signalisty

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Celková fyzická zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž vibracemi
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 8312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 789 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 087 Kč do 34 889 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Signalisti (CZ-ISCO 83123)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 678 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 679 Kč do 32 517 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.