Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Sestra pro intenzivní péči

Odborný směr:

Zdravotnictví a farmacie

Odborný podsměr:

nelékařská povolání

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro intenzivní péči poskytuje ošetřovatelskou péči, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči u pacientů, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí.

Pracovní činnosti

 • Sledování a analýza údajů o zdravotním stavu, zejména fyziologických funkcí, hodnocení závažnosti stavu a provádění kardiopulmonální resuscitace s použitím dostupného technického vybavení.
 • Péče o dýchací cesty pacientů se zajištěnými dýchacími cestami i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích.
 • Sledování funkčnosti speciální přístrojové techniky a zajišťování její stálé připravenosti,
 • Měření a analýza fyziologických funkcí specializovanými postupy pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod.
 • Provádění katetrizace močového měchýře mužů.
 • Zavádění nazogastrických a jejunálních sond pacientům v bezvědomí starším 10 let, provádění výplachu žaludku i u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami starších 10 let.
 • Zajišťování dýchacích cest dostupnými pomůckami, provádění endobronchiální laváže u pacientů s tracheální intubací nebo s tracheostomií, aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů pod odborným dohledem lékaře.
 • Provádění punkce arterií, zejména arterie radialis a arterie femoralis, k jednorázovému odběru krve a k invazivní monitoraci krevního tlaku, provádění extubace tracheální rourky.
 • Provádění katetrizace močového měchýře mužů, zavádění nazogastrické a jejunální sondy pacientům v bezvědomí starším 10 let, provádí výplach žaludku i u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami starších 10 let pod přímým vedením lékaře.
 • Provádění zajištění dýchacích cest dostupnými pomůckami, provádění endobronchiální laváže u pacientů s tracheální intubací nebo s tracheostomií, předchází případným komplikacím, rozpoznává je a řeší, aplikuje transfuzní přípravky a krevní deriváty pod odborným dohledem lékaře.
 • Provádění punkce arterií, zejména arterie radialis a arterie femoralis, k jednorázovému odběru krve a k invazivní monitoraci krevního tlaku, provádění extubace tracheální rourky pod přímým vedením lékaře.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.