Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Sedlář

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba koženého zboží a galanterie

Nadřazené povolání:

Výrobce kožedělného zboží

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Výrobce sedel

Příbuzná povolání

Rukavičkář , Brašnář

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2260

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Charakteristika

Sedlář vyrábí sedlářské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Třídění, hodnocení a výběr materiálu pro výrobu.
 • Konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy.
 • Rozměřování, řezání, střihání či vysekávání a manipulování dílů z různých používaných materiálů.
 • Opracování, úprava a zdobení částí před sestavením výrobku.
 • Sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku.
 • Ruční i strojní šití výrobků.
 • Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců.
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.
 • Označování hotových výrobků.
 • Ošetřování a běžná údržba strojů, zařízení, nářadí a pracovních pomůcek.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Komplexní zhotovování složitých sedlářských výrobků individuálními způsoby (tažné chomouty, jezdecká sedla, tažné a ozdobné postroje, míče, hokejové chrániče). 6
Vysekávání a ruční krájení usňových dílců a rozměrných sestav. 5
Zhotovování a upravování chomoutových polštářů, tažných pobočin, ohlávek, uzd, motosedel a dalších. 5
Impregnování usňových řemenů v teplých olejových lázních. 4
Strojní šití na speciálních sedlářských strojích. 4
Těžké ruční šití sedlářských výrobků. 4
Zhotovování historických sedlářských výrobků. 4
Tvarování a sesazování sedlářských výrobků lepením, nýtováním a šitím. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce KKOV 3256H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce KKOV 3254H nejvhodnější
Výrobce kožedělného zboží RVP 32-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce KKOV 3254E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie KKOV 3258H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce KKOV 3252E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie KKOV 3258E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech sedlářské výroby
Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů
Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu sedlářských výrobků
Tvorba šablon pro výrobu sedlářských výrobků
Výroba dílců sedlářských výrobků
Úpravy a zdobení dílců a hotových sedlářských výrobků
Apretování a impregnování částí sedlářských výrobků
Sesazování, spojování a šití dílců a součástí sedlářských výrobků
Ruční a strojové šití usňových výrobků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby galanterního (koženého) zboží
technologie výroby kabelek a dalšího brašnářského zboží
technologie výroby sedlářských výrobků, míčů, manžet, řemenů a dalších kožených výrobků
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
technologie zpracování kůže
konstrukce složitých sedlářských výrobků
technické kreslení v kožedělné a brašnářské výrobě

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Obsluha ostatních strojů v oborech příbuzných obuvnictví (CZ-ISCO 81569)
 • Sedláři (CZ-ISCO 75363)