Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný technik v krmivářství

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

výroba krmiv a krmivářských výrobků

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Charakteristika

Samostatný technik v krmivářství řídí výrobu a provoz, zajišťuje technologickou přípravu krmivářských výrobků, zodpovídá za řízení kontroly kvality surovin, doplňkových látek, premixů a hotových výrobků, zabývá se aplikací vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji nových výrobních postupů a metod při výrobě krmných směsí a premixů a výživy zvířat .

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení výrob a provozů se složitým vnitřním členěním a četnými vnějšími vazbami.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby krmných směsí a premixů u složitějších výrobních procesů.
 • Ověřování nových technologických postupů.
 • Zavádění nových krmivářských výrobků.
 • Tvorba vnitřních norem jakosti a kvality včetně správné výrobní praxe a stanovení kritických kontrolních bodů v procesu výroby.
 • Zajišťování kontroly dodržování technologické kázně.
 • Rozhodování o zastavení výroby či expedice.
 • Navrhování opatření ke zvýšení kvality výrobků.
 • Operativní řízení jakosti.
 • Zajišťování prevence v odstraňování nedostatků na úseku jakosti vyráběných krmných směsí a premixů.
 • Řešení konkrétních dílčích výzkumných a vývojových úkolů.
 • Zajišťování vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol v procesu výroby krmných směsí a premixů.
 • Zajišťování a organizace procesu systému řízení jakosti při výrobě krmných směsí a premixů .
 • Dohled na dodržování pravidel BOZP a PO ve svěřeném úseku.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Potravinářství RVP 29-41-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.