Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný technik silniční dopravy

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

silniční doprava a přeprava

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Diplomovaný technik silniční dopravy

Podřízené specializace

Samostatný referent silniční dopravy , Manažer provozu silniční dopravy

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5330

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný technik silniční dopravy řídí provoz osobní nebo nákladní dopravy v určené organizační jednotce dopravní firmy, řídí práce v oblasti rozvoje, cenotvorby, smluvních vztahů a jízdních řádů.

Pracovní činnosti

  • Organizace a řízení práce organizační jednotky z hlediska hospodárného využití dopravních prostředků a pracovních sil.
  • Zabezpečení řádného technického stavu dopravních prostředků a bezpečnosti dopravy.
  • Koordinace přepravní činnosti s ostatními organizačními jednotkami.
  • Sjednávání přepravních podmínek a provádění průzkumu a studií k zavádění nových přepravních systémů.
  • Zajišťování zpracování jízdních řádů v osobní dopravě.
  • Řízení úkolů přepravně tarifních a vyhodnocování dopravních ukazatelů.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Doprava RVP 37-41-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.