Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný referent státní správy

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100011

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Samostatný referent státní správy komplexně zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výkonu státní správy věcně souvisejících složitých služebních agend.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené části oboru služby.
 • Tvorba ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu.
 • Plánování, koordinace a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu.
 • Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu.
 • Koordinace činnosti kontrolního týmu.
 • Sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření.
 • Projednávání výsledků kontroly.
 • Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Aprobace a ověřování správnosti správních rozhodnutí.
Komplexní zajišťování agend vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů.
Komplexní zajišťování výkonu mobiliárních exekucí u daňových dlužníků včetně oceňovací činnosti.
Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
Provádění dražeb movitých věcí a nemovitostí.
Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru působnosti územního správního úřadu.
Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti státní správy.
Samostatné vykonávání agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu.
Vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a právního poradenství v oboru služby správních úřadů, příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy nebo orgánů s celostátní působností.
Zajišťování agendy při vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení.
Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva.
Zajišťování výkonu státní správy v uceleném oboru (souhrnu věcně souvisejících agend).
Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů nebo norem úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů.
Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávného celku.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost KKOV 6843N nejvhodnější
Bakalářský studijní program KKOV xxxxR vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxR vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R vhodná
Vyšší odborné vzdělání KKOV xxxxN vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činností ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávního celku
Zpracovávání plánů činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby
Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu
Vedení dokumentace o zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Zpracovávání vnitřních předpisů nebo norem zajišťujících výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oboru působnosti územního správního úřadu
Provádění právního poradenství v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Zajišťování agendy vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Vyřizování agendy zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Vyřizování agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Koordinování a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v příslušném oboru služby nebo úřadu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.