Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný pracovník veterinární správy

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

23 000 Kč - 31 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30490

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Samostatný pracovník veterinární správy zajišťuje agendy související s výkonem veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat, ochrany životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výroby živočišných produktů a péče o nezávadnost surovin živočišného původu.

Pracovní činnosti

 • Shromažďování informací o porušování péče o zdraví zvířat a jeho ochranu.
 • Spolupráce při prevenci a zdolávání hromadných onemocnění zvířat.
 • Podíl na vytváření nástrojů napomáhajících předcházení nákazám přenosným ze zvířat na člověka.
 • Kontrola zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu.
 • Kontrola péče o zdravotní a dietetickou hodnotu krmiv a jejich zdravotní nezávadnost.
 • Ochrana území České republiky před zavlečením původců nákaz a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí.
 • Ochrana životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výrobou a zpracováváním živočišných produktů.
 • Odběr a rozbor vzorků.
 • Příprava podkladů k provádění veterinárního dozoru a veterinární asanace.
 • Zahájení a vedení správního řízení za porušení právních předpisů a uložení sankce.
 • Vedení evidence veterinárních opatření, sankcí, registrací a dalších úkonů.
 • Spolupráce s dalšími odbornými institucemi.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Analýza výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti včetně návrhů opatření.
Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin, krmiv, hnojiv, chmele nebo rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování dokumentace.
Provádění státního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech zvířat a ve výrobě a zpracování živočišných produktů a při provádění atergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.
Provádění veterinárně hygienického dozoru a šetření v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření. Provádění odborných veterinárně technických prací při prohlídce zvířat a masa.
Samostatné provádění kontroly rozmnožovacího materiálu, hnojiv, krmiv nebo půdy včetně přípravy a posuzování dokumentace. Provádění biologických pokusů v rámci zkoušení odrůd a biologického zkoušení krmiv.
Zajišťování výkonu státní správy nebo samosprávy v uceleném oboru (souhrnu věcně souvisejících agend).

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie KKOV 4302R nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence KKOV 43xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence KKOV 43xxN vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Atestace pro veterinární péči podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování a ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin, krmiv a hnojiv, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Provádění státního veterinárního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech zvířat
Provádění státního dozoru a inspekce při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly
Provádění kontroly zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Provádění kontroly péče o zdravotní a dietetickou hodnotu krmiv a jejich zdravotní nezávadnost, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Provádění kontrol zaměřených na ochranu území ČR před zavlečením původců nákaz zvířat a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Provádění biologických zkoušek odrůd a krmiv, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Analyzování výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti, prováděné v rámci výkonu veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat a péče o nezávadnost surovin živočišného původu
Vedení evidence veterinárních opatření, sankcí, registrací a dalších úkonů v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Zpracovávání podkladů k provádění veterinárního dozoru a veterinární asanace v oblasti péče o zdraví zvířat
Vyřizování agendy správního řízení za porušení právních předpisů v oblasti péče o zdraví zvířat, nezávadnosti surovin živočišného původu a ochrany životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat
Koordinování spolupráce s dalšími odbornými institucemi při prevenci a zdolávání hromadných onemocnění zvířat, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a kontrola v oblasti péče o zdraví zvířat a životního prostředí

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Duševní zátěž
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Veterinární technici a asistenti (CZ-ISCO 3240)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 924 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 696 Kč do 30 655 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.