Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný pracovník správy národního parku

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

21 000 Kč - 37 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30485

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Samostatný pracovník správy národního parku vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a v dalších oblastech státní správy svěřené správě NP jako orgánu ochrany přírody příslušnými zákony a dalšími právními předpisy na území NP a jeho ochranného pásma.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování ucelené agendy státní správy ve svěřených úsecích a oblastech podle příslušných právních předpisů.
 • Zahajování a vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí.
 • Vypracovávání stanovisek, závazných stanovisek a odborných vyjádření.
 • Naplňování úlohy dotčeného orgánu státní správy.
 • Zpracování podkladů v odvolacím řízení a předání příslušnému odvolacímu orgánu.
 • Vedení řízení a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání podle příslušných zákonů a dalších předpisů.
 • Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí, zejména vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb a dále záměrů, které mohou ovlivnit chráněné části přírody (a životní prostředí) včetně vypracovávání stanovisek o vyloučení významného vlivu koncepcí a záměrů na území soustavy Natura 2000.
 • Provádění státního dozoru v ochraně přírody ve svěřených úsecích a oblastech včetně dokumentace negativních jevů a návrhů opatření k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.
 • Rozhodování o dalším postupu v případech pozastavení rušivé činnosti.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých složkách přírody a krajiny a životního prostředí.
 • Provádění školení a zkoušek stráže přírody a ustanovování strážců (a zpravodajů) a kontrola jejich činnosti.
 • Vyřizování stížností a vedení evidence.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Zpracování koncepce ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a využívání přírodních zdrojů v daném území. Posuzování úplnosti a správnosti řešení ve vztahu k platné právní úpravě u nejsložitějších řízení v ucelených oblastech ochrany životního prostředí. 11
Dokumentace přírodních zdrojů a jednotlivých složek životního prostředí pro účely územního plánování z celostátních hledisek nebo z hlediska kraje nebo hlavního města Prahy včetně posuzování souladu hledisek životního prostředí a územně plánovací dokumentace. 11
Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě. 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 16xxT nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 16xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 16xxN vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zvláštní odborná způsobilost podle § 79a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zahájení a vedení správního řízení včetně vydání rozhodnutí
Provádění školení a zkoušek stráže přírody, jmenování strážců, řízení a kontrola jejich činnosti
Provádění školení a zkoušek myslivecké stráže, jmenování členů myslivecké stráže, řízení a kontrola jejich činnosti
Provádění státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Projednávání přestupků a protiprávních jednání včetně vydání rozhodnutí a uložení pokuty
Vypracovávání stanovisek k dokumentacím EIA a SEA, vypracovávání stanovisek o vyloučení významného vlivu koncepcí a záměrů na území soustavy Natura 2000

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
krajinná architektura a plánování
základy ekologie
pěstování lesa
biologie
botanika
zoologie
geografie
geologie
ekologie vodního prostředí
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
krajinné inženýrství
státní dozor v oblasti ochrany přírody a krajiny

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Technici v oblasti lesnictví a myslivosti (CZ-ISCO 3143)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 832 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 937 Kč do 36 191 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických) (CZ-ISCO 3141)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 446 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 257 Kč do 52 905 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 28 074 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 422 Kč do 36 809 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 971 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 134 Kč do 41 086 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 28 057 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 820 Kč do 35 169 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Technici v oboru ekologie (CZ-ISCO 31414)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 516 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 926 Kč do 36 084 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Technici agronomové (CZ-ISCO 31421)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 29 971 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 957 Kč do 43 361 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 080 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 410 Kč do 34 676 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.