Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný pracovník finanční a daňové správy

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Samostatný pracovník cenové kontroly , Samostatný pracovník správy daní , Samostatný pracovník finanční revize , Samostatný pracovník daní a dotací

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30271

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný pracovník finanční a daňové správy komplexně zajišťuje správu jednotlivých daní a dotací, provádí finanční kontrolu a zajišťuje dozor v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu.

Pracovní činnosti

 • Správa jednotlivých druhů daní nebo dotací.
 • Vyhledávání nových daňových subjektů.
 • Zajišťování agendy při vyřizování opravných prostředků ve správním řízení.
 • Provádění finanční kontroly v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Zpracování podkladů pro vyhodnocení přípravy, programu a pracovního postupu a výsledného protokolu o výsledku finanční kontroly.
 • Zpracování návrhů na uplatnění sankcí příslušným finančním úřadům, popř. jiným orgánům.
 • Samostatné provádění cenové kontroly v působnosti územních správních úřadů.
 • Koordinace a metodické usměrňování výkonu cenové kontroly.
 • Samostatné provádění daňových kontrol a vytýkacích řízení na základě plánu kontrol.
 • Komplexní správa registrů daňových subjektů.
 • Provádění místního šetření, vyhledávací a kontrolní činnosti a vytýkacích řízení v přímé součinnosti s daňovým subjektem.
 • Samostatné vedení správních řízení a ukládání pokut.
 • Vyměřování daní včetně příslušenství u daňových subjektů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201R vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa KKOV 63xxN vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341N vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343N vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.