Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Samostatný polygrafický technik technolog

Odborný směr:

Polygrafie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Samostatný polygrafický technik

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

28 000 Kč - 49 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Print industry technologist,  Manufacturing engineer,  Diplomovaný polygrafický technik technolog,  Manager technologie,  Vedoucí technologie,  Pracovník pro spolupráci s dodavateli

Příbuzná povolání

Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu , Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic , Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5245

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik technolog samostatně a komplexně zpracovává zakázky, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité polygrafické výroby, včetně zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zpracování poptávek a příjem objednávek.
 • Tvorba cenových nabídek a zadávání zakázek do výroby.
 • Určování firem pro kooperační spolupráci na základě znalostí jejich technologických možností a úrovně kvality výroby.
 • Prezentování technologických postupů a jednotlivých výrobních operací zadavatelům tiskových zakázek.
 • Stanovení přesného technologického postupu v celém rozsahu polygrafické výroby tj. v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
 • Zajišťování případných aktuálních, operativních technologických změn.
 • Kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
 • Specifikace kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Komplexní zajišťování technologické přípravy výrob využívajících speciální, jednoúčelové stroje a zařízení s vnitřním členěním na další organizační nebo technologické celky. 9
Zpracování důležitých technických podkladů o kapacitních a technologických možnostech u náročné polygrafické výroby pro marketinkovou a obchodní činnost. 9
Komplexní příprava provozů s rozsáhlým vnitřním organizačním členěním a značnou intenzitou vnitropodnikových a vnějších vazeb (např. tisk obalových materiálů včetně zušlechťování, plnění obalů, balení a expedice). 8
Stanovení technologických postupů polygrafické výroby náročné na přesnost a spolehlivost (např. výroba a tisk bankovek a cenných papírů). 8
Tvorba cenových nabídek, komunikace s klienty a zadávání zakázek do výroby, včetně evidence zakázek do systému. Prezentace technologických postupů na základě zadání, technicko-technologické charakteristiky tiskové zakázky zadavatelům tiskových zakázek. 8
Vedení příslušné technické a technologické dokumentace. 8
Vyhodnocování nových technologických postupů a materiálů, specifikace potřebných materiálů, surovin a technologií pro nové výrobky. 8
Zajišťování komplexní technologické přípravy polygrafické výroby náročné z hlediska objemu výroby a kvalitativních požadavků a s využitím řízení výrobních úseků a technologických operací s pomocí datových záznamů. 8
Zpracování poptávek a příjem objednávek. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru polygrafie KKOV 3441R nejvhodnější
Polygrafie RVP 34-31-N/xx nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie KKOV 3431N vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování technologických postupů v polygrafické výrobě
Provádění technického dozoru na pracovištích polygrafické výroby
Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu polygrafické výroby
Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek pro inovované a nové druhy výrobků polygrafické výroby
Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro výrobu nových výrobků polygrafické výroby
Zpracování technických podkladů o polygrafické výrobě pro marketingovou a obchodní činnost
Provádění technických zkoušek nové technologie v polygrafické výrobě
Tvorba technicko-hospodářských norem v polygrafické výrobě
Vedení technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v polygrafické výrobě
Řízení technologického úseku polygrafické výroby

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zhotovování tiskových forem
dokončovací zpracování v polygrafii
normy jakosti a kvality v polygrafii
výroba speciálních polygrafických výrobků (např. bankovky, ceniny, známky apod.)
integrované zpracování obrazu a textu
technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii
polygrafické materiály
ofsetový tisk
sítotisk
hlubotisk
flexografický tisk
tisk na velkoformátových strojích

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 991 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 154 Kč do 60 152 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 814 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 637 Kč do 48 919 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 31193)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 41 075 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 347 Kč do 60 471 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.