Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Samostatný kožařský technik vedoucí výroby

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba koženého zboží a galanterie

Nadřazené povolání:

Samostatný kožařský technik

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 43 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Kožařský výrobní vedoucí,  Diplomovaný kožařský technik

Příbuzná povolání

Samostatný kožařský technik manažer provozu , Samostatný kožařský technik designér a modelář , Samostatný kožařský technik technolog , Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality , Samostatný kožařský technik nákupčí

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6296

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Samostatný kožařský technik vedoucí výroby řídí a koordinuje výrobní činnost jednotlivých kožedělných jednotek, provádí operativní zásahy do výrobního procesu.

Pracovní činnosti

 • Řízení výrobního kožedělného provozu.
 • Koordinace výrobních úkolů mezi jednotlivými dílnami provozu.
 • Příprava operativních plánů výroby, kontrola jejich plnění.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti chodu jednotlivých úseků.
 • Vedení a motivace podřízených pracovníků.
 • Koordinace materiálového zabezpečení výroby.
 • Zabezpečování strojního a technického vybavení v rámci provozu, koordinace jeho efektivního využití.
 • Sledování a zavádění nových norem a technologií do výrobního procesu.
 • Vedení provozní technické a technologické dokumentace.
 • Sledování dodržování bezpečnosti práce.
 • Aplikace evropských směrnic pro kožedělnou výrobu do výrobního systému.
 • Kontrola dodržování harmonogramů včasného plnění jednotlivých zakázek.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Komplexní organizování výrobních činností provozu. 9
Zajišťování plnění výrobních plánů. 9
Koordinace návaznosti jednotlivých úseků na sebe. 9
Operativní řešení vzniklých výrobních problémů, navrhování opatření k jejich odstranění. 9
Personální zajišťování pracovních pozic v rámci provozu. 9
Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů. 9
Provádění namátkových vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol kvality. 9
Zavádění nových materiálů, metod a technologií do výrobního procesu. 9
Vedení technické dokumentace. 9
Zajišťování podmínek pro bezpečnou práci, kontrola dodržování bezpečnostních předpisů. 9
Zabezpečení výrobních celků obslužnými pracemi. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže KKOV 3201R nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru zpracování usní, plastů a pryže KKOV 3231N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů KKOV 2808R nejvhodnější
Zpracování usní, plastů a pryže RVP 32-31-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru textil KKOV 3107R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru textil a oděvnictví KKOV 3131N vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení provozní dokumentace v kožedělné výrobě
Zpracování technických podkladů o kožedělné výrobě pro marketingovou a obchodní činnost
Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v kožedělné výrobě
Zjišťování příčin snížené kvality kožedělné výroby a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality
Řízení kožedělné výroby
Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě
Operativní řešení organizačních a provozních problémů v kožedělné výrobě
Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích kožedělné výroby
Sestavování operativních plánů kožedělné výroby
Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby
Kontrola plnění operativních plánů v kožedělné výrobě
Koordinace kožedělné výroby s ostatními útvary organizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie výroby galanterního (koženého) zboží
technologie koželužského zpracování kůže
technologie zpracování kožešin
ekonomika a řízení kožedělné a obuvnické výroby
systémy a standardy jakosti a kvality v obuvnictví a zpracování usní
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
technologie výroby obuvi
technologie výroby komponent a polotovarů pro výrobu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 023 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 127 Kč do 60 223 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 875 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 770 Kč do 43 061 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví (CZ-ISCO 31226)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 963 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 891 Kč do 49 550 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.