Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Nadřazené povolání:

Pracovník úseku zaměstnanosti kontaktního pracoviště

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Zprostředkovatel práce,  Employment officer

Příbuzná povolání

Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování IAP , Referent zaměstnanosti - pracovník evidence a podpory , Kontrolor služeb zaměstnanosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30157

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování provádí základní sociálně právní a zprostředkovatelské, informační, konzultační a poradenské činnosti v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace fyzickým osobám při hledání jejich pracovního uplatnění s využitím vlastní iniciativy klientů a všech specializovaných služeb úřadu práce.

Pracovní činnosti

 • Informování uchazečů o zaměstnání o zprostředkovatelských službách úřadu práce při obsazování volných míst.
 • Vedení evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání.
 • Zprostředkování volných pracovních míst uchazečům o zaměstnání a poskytování podpory při jejich umisťování.
 • Vyřizování správních případů v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů.
 • Příprava podkladů k analytické činnosti a zpracování dílčích rozborů a analýz.
 • Spolupráce s pracovníky krajské pobočky úřadu práce a externími specialisty při zprostředkování zaměstnání pro osoby zasluhující zvláštní péči.
 • Individuální posouzení vhodnosti konkrétních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti za účelem zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce pro daného uchazeče o zaměstnání.

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Poradenství pro zprostředkování zaměstnání, individuální práce s uchazeči a zaměstnavateli. Návrh postupů pro zvýšení zaměstnanosti uchazeče. 8
Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných uchazečů a zájemců o zaměstnání v rámci poradenských, informačních a vzdělávacích služeb formou individuálních plánů (v rámci boje proti sociální exkluzi). 8
Zprostředkovatelská činnost při umísťování uchazečů o zaměstnání. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost KKOV 7541M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veřejnosprávní činnost KKOV 6843M vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vystavování evidenční karty uchazeče o zaměstnání, evidence údajů o uchazeči a o procesu zprostředkování
Hodnocení spolupráce uchazečů o zaměstnání s úřadem práce a dosažení cíle poradenského procesu
Posuzování vhodnosti pracovních míst z hlediska kvalifikace, praxe a preferencí uchazeče
Posuzování vhodnosti uchazečů o zaměstnání pro využití jednotlivých nástrojů APZ
Posuzování vhodnosti uchazečů o zaměstnání pro zařazení do rekvalifikací
Sestavování individuálních akčních plánů uchazečů o zaměstnání
Dílčí rozbory údajů o zprostředkování pracovních míst
Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce
Posuzování možností profesního uplatnění specifických skupin uchazečů o zaměstnání
Posuzování výsledků lékařských a psychologických vyšetření a testů z hlediska vhodného profesního uplatnění
Orientace v systému Národní soustavy povolání
Jednání se zaměstnavateli o volných pracovních místech a jejich zprostředkování uchazečům o zaměstnání
Individuální poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání
Poučení uchazečů o práci o jejich právech a povinnostech a o službách úřadu práce

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
metody a postupy zprostředkování práce
metody a postupy individuálního pracovně-profesního poradenství
údaje o uchazeči o zaměstnání, obsah evidenční karty uchazeče
údaje o volných pracovních místech, jejich vztah ke kvalifikaci uchazeče
legislativní pravidla pro zacházení s osobními údaji
nástroje APZ, podmínky a pravidla pro jejich aplikaci
podmínky a administrativní postupy pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením
zákon o zaměstnanosti
svět práce, povolání, profesní skupiny, odvětví, klasifikace CZ-ISCO
podmínky a administrativní postupy zařazování a vyřazování uchazečů o zaměstnání do/z evidence
podmínky a administrativní postupy zařazování a vyřazování zahraničních uchazečů o zaměstnání do/z evidence
obsah vstupních poučení a vstupních pohovorů s uchazeči o zaměstnání
kvalifikační a další požadavky povolání a pracovišť
obsah a způsoby využití webu Národní soustava povolání
trh práce, jeho vývojové trendy, ukazatele trhu práce a jejich posuzování
školská soustava, vzdělávací úrovně, obory vzdělání, soustava KKOV
individuální akční plán uchazeče, pravidla pro jeho sestavování a pro vyhodnocování jeho plnění
metody a postupy pracovně-profesního poradenství pro specifické skupiny klientů
metody a postupy skupinového pracovně-profesního poradenství
metody a postupy zprostředkování práce pro specifické skupiny klientů
základy pracovního práva, zákoník práce
správní právo, správní řád

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur (CZ-ISCO 3333)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 403 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 473 Kč do 55 125 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 828 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 283 Kč do 37 517 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní zprostředkovatelé práce (CZ-ISCO 33331)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 883 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 035 Kč do 55 125 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.