Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

specializace

Referent zaměstnanosti - odborný kariérový poradce

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Poradce pro volbu povolání,  Poradce pro změnu povolání,  Speciální poradce

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30160

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Referent zaměstnanosti – odborný kariérový poradce poskytuje služby zaměřené na pomoc uchazečům, zájemcům o zaměstnání i zájemcům z řad veřejnosti při výběru jejich povolání, aktivizuje jedince při vyhledávání vhodného zaměstnání a podporuje je ve zvládání jejich profese a v řízení a rozvoji jejich kariéry.

Pracovní činnosti

 • Poskytování individuálního poradenství pro cílovou skupinu nezaměstnaných i zaměstnanců se zaměřením na řešení situace nezaměstnanosti a prevenci nezaměstnanosti včetně volby vhodné rekvalifikace.
 • Provádění základní kariérové diagnostiky zaměřené na identifikaci pracovního a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince.
 • Zabezpečování skupinového poradenství zaměřeného na podporu a rozvoj klíčových kompetencí nezbytných pro uplatnění na trhu práce a řízení vlastní kariéry.
 • Navrhování strategií pro uplatnění obtížně umístitelných osob na trhu práce včetně osob se zdravotním postižením.
 • Poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání jako prostředku prevence nezaměstnanosti a podpory kariérového rozvoje.
 • Poskytování speciálních poradenských služeb v součinnosti s psychology, lékaři, kurátory a ostatními odborníky.
 • Stanovování odborného zaměření, metod a technik poradenské činnosti pro volbu a změnu povolání.

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Provádění sociálně právních a základních poradenských činností v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace uchazečů o zaměstnání. 9
Komplexní zajišťování agendy zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 9
Zajišťování agendy pro sociální integraci obtížně umístitelných uchazečů a zájemců o zaměstnání v rámci poradenských, informačních a vzdělávacích služeb (v rámci boje proti sociální exkluzi). 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru psychologie KKOV 7701R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru sociologie KKOV 6703R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru vychovatelství KKOV 7505R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru sociální politika a sociální práce KKOV 6731R nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost KKOV 7541N vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxN vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení poradenského rozhovoru
Identifikace zájmů a předpokladů klienta na základě poradenského rozhovoru
Skupinové poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání
Dojednávání dalších odborných poradenských, psychologických a zdravotních služeb a posudků
Individuální poradenství pro výběr vhodné profesní orientace, oboru vzdělání a školy
Individuální poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání
Jednání se školami o získávání informací o jejich vzdělávací nabídce
Posuzování schopností a dovedností jedince s využitím základní kariérové diagnostiky (bez použití psychodiagnostických metod)
Vyhledávání kariérových informací, jejich sdělování strukturovaným způsobem s respektem k rozhodovací prioritě klienta
Posuzování vhodnosti rekvalifikačního kursu z hlediska zájmů a předpokladů klienta a jeho budoucího profesního uplatnění
Vyhodnocování zájmových dotazníků
Posuzování vhodnosti jednotlivých povolání i celkové profesní orientace z hlediska zájmů a předpokladů klienta vč. zohlednění vývoje trhu práce
Posuzování vhodnosti pracovních míst z hlediska kvalifikace, praxe a preferencí uchazeče
Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce
Posuzování možností profesního uplatnění specifických skupin uchazečů o zaměstnání
Orientace v systému Národní soustavy povolání
Orientace v systému Národní soustavy kvalifikací
Posuzování vhodnosti vzdělávací nabídky škol z hlediska zájmů a předpokladů žáka a jeho budoucího profesního uplatnění

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
základy psychologie
metody a postupy individuálního pracovně-profesního poradenství
metody a postupy skupinového pracovně-profesního poradenství
metody a postupy pracovně-profesního poradenství pro specifické skupiny klientů
metody a postupy zprostředkování práce pro specifické skupiny klientů
nástroje APZ, podmínky a pravidla pro jejich aplikaci
údaje o volných pracovních místech, jejich vztah ke kvalifikaci uchazeče
výsledky lékařských vyšetření klienta a jejich vztah k profesnímu uplatnění
výsledky bilanční diagnostiky klienta a jejich vztah k profesnímu uplatnění
postupy při získávání a zpracování informací o vzdělávací nabídce škol
školská soustava, vzdělávací úrovně, obory vzdělání, soustava KKOV
podmínky pro zařazování uchazečů do rekvalifikačních kursů
svět práce, povolání, profesní skupiny, odvětví, klasifikace CZ-ISCO
charakteristické rysy osobnosti (zájmy, vlastnosti, schopnosti, zdravotní stav)
výsledky psychologických vyšetření klienta a jejich vztah k profesnímu uplatnění
charakteristické znaky povolání (činnosti, prac. prostředky, prac. prostředí, apod.)
trh práce, jeho vývojové trendy, ukazatele trhu práce a jejich posuzování
zákon o zaměstnanosti
legislativní pravidla pro zacházení s osobními údaji
obsah a způsoby využití webu Národní soustava povolání
pravidla a postupy pro získání kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb.
další profesní vzdělávání, akreditace, certifikace, zákonem předepsané zkoušky
psychodiagnostika
podmínky a administrativní postupy zařazování a vyřazování uchazečů o zaměstnání do/z evidence
podmínky a administrativní postupy pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením
podmínky studia v zahraničí
soukromé podnikání, formy, požadavky, živnostenský zákon, podnikatelský záměr

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur (CZ-ISCO 3333)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 403 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 473 Kč do 55 125 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 32 828 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 283 Kč do 37 517 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.