Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Referent specialista vnějších ekonomických vztahů a služby

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 62 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Referent specialista dvoustranných a mnohostranných ekonomických vztahů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101494

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Referent specialista vnějších ekonomických vztahů zajišťuje na úrovni Ministerstva zahraničních věcí České republiky, případně dalších ministerstev a ostatních orgánů státní správy vztahy České republiky vůči jinému státu či skupině států, příslušným mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům v oblasti ekonomické diplomacie a mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření.

Pracovní činnosti

 • Tvoří koncepci zahraniční politiky ČR v oblasti dvoustranné ekonomické spolupráce nebo v oblasti mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření a zajišťuje její realizaci.
 • Koordinuje a analyzuje vztahy ČR s jiným státem či skupinou států a s mezinárodními vládními organizacemi v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce.
 • Vyhodnocuje politicko ekonomický rámec rozvoje smluvní základny v dané oblasti.
 • Sleduje a vyhodnocuje legislativní změny v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce, jež mají vliv na hospodářskou spolupráci ČR se zahraničím.
 • Zajišťuje agendu vnějších ekonomických vztahů ČR vůči jinému státu či skupině států a mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům, včetně zastupování zájmů ČR v EU v rámci vnějších ekonomických vztahů.
 • Koordinuje diplomatické vztahy ČR v oblasti ekonomické, environmentální aj. spolupráce, včetně oblasti mezinárodních vládních organizací ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
 • Koordinuje naplňování závazků ČR vůči jinému státu či skupině států a závazků ČR z mezinárodních smluv ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
 • Zajišťuje přípravu podkladů a stanovisek k zajištění vnitrostátních předpokladů pro spolupráci v oblasti vnějších ekonomických vztahů ČR vůči jinému státu či skupině států a vůči mezinárodním organizacím, podílí se na přípravě a sjednávání mezinárodních smluv ekonomického, environmentálního aj. zaměření.
 • Zajišťuje analytickou činnost, přípravu a zpracování podkladových materiálů, např. o vývoji zahraničního obchodu, makroekonomickém vývoji aj. pro posuzování ekonomických zájmů ČR, včetně posuzování nestandardních mezinárodních situací a jevů, které mohou mít vliv na spolupráci s ČR.
 • Zajišťuje spolupráci s věcně příslušnými resorty ČR a zastupitelskými úřady v zahraničí při realizaci koncepce zahraniční politiky ČR vůči jinému státu či skupině států, mezinárodním vládním organizacím a jiným mezinárodním orgánům v oblasti vnějších ekonomických vztahů, včetně podpory exportu apod.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Tvorba koncepce zahraniční politiky ČR. 15
Tvorba koncepce zahraniční politiky České republiky v oblasti členství a působení v mezinárodních vládních organizacích a orgánech. 14
Tvorba koncepce vnějších ekonomických vztahů České republiky. 14
Samostatná realizace koncepce zahraniční politiky ČR k jinému státu či skupině států v oblasti ekonomické a obchodní spolupráce, včetně koordinace přípravy podkladových materiálů pro tuto spolupráci. 13
Analytická a realizační činnost v oblasti ekonomických a obchodních vztahů. 13
Koordinace a analýza vztahů ČR s jiným státem či skupinou států v oblasti obchodně-ekonomické. 13
Koordinace a analýza vztahů ČR s jiným státem či skupinou států nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti obchodní a ekonomické spolupráce. 13
Vyhodnocování politického rámce rozvoje smluvní základny těchto vztahů, sledování a vyhodnocování legislativních administrativních změn v oblasti obchodní a ekonomické, reagování ČR na nestandardní události a jevy v mezinárodní politice, jež mají vliv na hospodářskou spolupráci jednotlivých států s ČR. 13
Zajišťování vztahů ČR vůči jinému státu či skupině států v oblasti ekonomické a obchodní spolupráce, včetně koordinace přípravy podkladů a stanovisek zabezpečování vnitrostátních předpokladů pro spolupráci. 12
Provádění obchodních analýz a vytváření podmínek a předpokladů pro posuzování exportních zájmů ČR na zahraničních trzích včetně zajišťování obchodních vztahů ČR k jinému státu i skupině států. 11

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru právní specializace KKOV 6804T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru mezinárodní ekonomické vztahy KKOV 6210T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru mezinárodní teritoriální studia KKOV 6702T vhodná
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda KKOV 6805T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201T vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Způsobilost podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování nestandardních událostí a jevů v mezinárodní politice, které mají vliv na hospodářskou spolupráci jednotlivých států s ČR v oblasti zahraničních obchodně ekonomických vztahů
Provádění obchodních analýz pro vytváření předpokladů pro posuzování exportních zájmů ČR na zahraničních trzích, v oblasti obchodně ekonomických vztahů
Poskytování informací českým podnikům o zahraničních trzích a obchodních příležitostech v rámci obchodně ekonomických vztahů a spolupráce ČR se zahraničím
Poskytování informací zahraničním subjektům o možnostech obchodní a ekonomické spolupráce, případně investování na českém trhu, v rámci zahraničních obchodně ekonomických vztahů
Zastupování zájmů ČR v EU a účast v komisích se zaměřením na oblast zahraničních obchodně ekonomických vztahů
Koordinování vztahů ČR s jiným státem či skupinou států nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti obchodní a ekonomické spolupráce
Koordinování přípravy podkladových materiálů pro obchodní a ekonomickou spolupráci ČR se zahraničím
Koordinování spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi a sdruženími podnikatelských subjektů v oblasti zahraničních obchodně ekonomických vztahů
Realizace koncepce zahraniční politiky ČR v oblasti ekonomické a obchodní spolupráce
Realizace dvoustranných smluv v oblasti zahraničních obchodně ekonomických vztahů, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
Organizační činnost při zabezpečování rozvoje zahraničního obchodu ČR a podpory exportu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
účetní doklady a jejich evidence
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů
postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
právo Evropské unie
diplomatické zastupování státu
tvorba koncepčních, normotvorných a metodických materiálů
ekonomie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací (CZ-ISCO 2422)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 384 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 449 Kč do 89 898 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 502 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 520 Kč do 61 848 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb (CZ-ISCO 24226)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 658 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 696 Kč do 58 629 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.