Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Referent specialista rozvoje civilního letectví

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Charakteristika

Specialista pro rozvoj civilního letectví se podílí na tvorbě koncepce civilního letectví včetně koordinace s mezinárodními systémy. Komplexně řídí finanční, ekonomické a plánovací záležitosti v působnosti odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.

Pracovní činnosti

 • Tvorba prognóz a koncepce rozvoje civilního letectví jako nedílné součásti koncepce a strategie dopravní politiky státu.
 • Sběr, evidence a vyhodnocování statistických údajů, zavádění a řízení informačních projektů.
 • Odborná analýza a výklad právních předpisů vztahujících se k civilnímu letectví.
 • Vedení opravných druhostupňových správních řízení.
 • Vedení prvostupňových správních řízení o přestupcích a jiných správních deliktech způsobených např. provozovateli sportovních létajících zařízení, provozovateli obchodní letecké dopravy, poskytovateli leteckých služeb podle zákona.
 • Práce v mezinárodních komisích v oblasti ekonomických aspektů rozvoje letecké dopravy včetně rozvojových a privatizačních projektů v působnosti civilního letectví.
 • Agenda ekonomiky letišť a letových navigačních služeb.
 • Dohled nad stanovováním poplatků spojených s použitím letišť a za letové navigační služby.
 • Usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a konečných příjemců v rámci unijních ekonomických programů.
 • Podíl na tvorbě koncepce ochrany civilního letectví před protiprávními činy v souladu s bezpečnostní politikou státu.
 • Posuzování věcné stránky rozpočtů organizačních složek státu v oblasti civilního letectví.
 • Zpravování ekonomických analýz a návrhů rozpočtu neinvestičních dotací subjektům Letecké amatérské asociaci ČR a Aeroklubu ČR.
 • Komplexní řízení finančních, ekonomických a plánovacích záležitostí v působnosti odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.
 • Práce v mezinárodních organizacích civilního letectví (ICAO, ECAC, Eurocontrol, JAA).
 • Spolupráce s leteckými úřady jiných států ve věcech mezinárodního civilního letectví.
 • Koordinace civilního letectví v ČR s ostatními ústředními a jinými orgány státní správy, sdruženími a asociacemi působící v ČR.
 • Koordinace projektů rozvoje civilního letectví a jeho řídících systémů, včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodní spolupráce v civilním letectví.
 • Podíl na přípravě aktů metodického řízení (rezortních normativních instrukcí) uplatňovaných vůči podřízeným správním úřadům.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.