Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Referent specialista pro oblast letecké dopravy

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Charakteristika

Referent specialista pro oblast letecké dopravy je odborník dopravně přepravního procesu obchodní letecké dopravy, který v působnosti Úřadu pro civilní letectví vykonává zejména inspekční činnost u provozovatelů obchodní letecké dopravy a posuzuje žádosti o vydání nebo obnovu Osvědčení leteckého provozovatele provozovatelů obchodní letecké dopravy a dále provádí státní dozor nad provozovateli leteckých prací a letové činnosti pro vlastní potřebu.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce civilního letectví včetně koordinace s mezinárodními systémy a mezinárodními vládními i nevládními organizacemi, včetně promítání závazků vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích, úmluvách a dohodách.
 • Posuzování žádostí o vydání nebo obnovu Osvědčení leteckého provozovatele provozovatelů obchodní letecké dopravy.
 • Příprava podkladů pro vydávání souhlasu k létání letadel bez pilota a výkon státního dozoru nad touto činností.
 • Příprava podkladů pro vydávání souhlasu k leteckým veřejným vystoupením a leteckým soutěžím a akrobatickým vystoupením.
 • Výkon státního dozoru nad uživateli letadel pro rekreační a sportovní létání.
 • Posuzování žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu.
 • Posuzování správného uplatňování leteckých předpisů u provozovatelů leteckých prací.
 • Výkon dozoru nad letadly zahraničních provozovatelů v rámci programu SAFA.
 • Odborná posuzování žádostí o vydání a prodloužení Osvědčení způsobilosti pro provoz syntetických výcvikových zařízení a provádění dozoru nad jejich provozem.
 • Posuzování správného uplatňování leteckých předpisů u provozovatelů obchodní letecké dopravy.
 • Vyhodnocování mezinárodních dohod o letecké dopravě a leteckých službách, na jejichž základě se koordinuje působnost tuzemských a zahraničních leteckých dopravců na přepravním trhu.
 • Vedení správních řízení o schválení letového řádu zahraničního leteckého dopravce.
 • Vedení správních řízení o udělení a odebrání přepravních práv leteckému dopravci.
 • Vedení správních řízení o vydání povolení pro zahraničního leteckého dopravce k provozování obchodní letecké dopravy do nebo z České republiky nebo na území České republiky.
 • Zpracování odborných stanovisek a zajišťování instanční kontroly úrovně výkonu státní správy a státního dozoru nad provozem obchodní letecké dopravy správním orgánem prvního stupně.
 • Podíl na řešení závažných otázek přístupu na přepravní trh, přepravních práv, kapacit, tarifů a letových řádů při provozu mezinárodních pravidelných i nepravidelných leteckých služeb.
 • Výklad sjednaných dvoustranných smluvních dokumentů.
 • Koordinace plnění závazků vyplývajících z členství v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví ICAO a Evropské konferenci pro civilní letectví ECAC v oblasti nežádoucích a deportovaných cestujících a předávání informací o cestujících.
 • Dozor nad činností stanovišť letištní letové informační služby (AFIS), vydávání Pověření pro školy pro přípravu dispečerů AFIS.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.