Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Referent specialista koordinace a rozvoje územní veřejné správy

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Charakteristika

Referent specialista koordinace a rozvoje územní veřejné správy se podílí na tvorbě a realizaci celostátní koncepce vývoje systému veřejné správy, zejména se zaměřením na problematiku územní veřejné správy.

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů věcných řešení a právních úprav územního členění státu, výstavby a působnosti územních orgánů veřejné správy a návrhy racionalizačních opatření.
 • Podíl na zabezpečení optimálních podmínek pro výkon působnosti územních samosprávných celků.
 • Tvorba koncepce rozvoje územní veřejné zprávy a územního členění státu.
 • Tvorba a posuzování návrhů programů a koncepcí vývoje systémů státní správy a samosprávy.
 • Tvorba a posuzování záměrů věcného řešení v oblasti rozvoje územní veřejné správy a zajišťování související koordinační činnosti.
 • Zabezpečení komplexních programů a postupných kroků nezbytných k praktickému uskutečnění koncepčních a reformních změn fungování územní veřejné správy.
 • Komplexní posuzování v připomínkovém řízení, zpracovávání zásadních věcných stanovisek k návrhům předkládaným vládě ve věci výkonu rozvoje územní veřejné správy a návrhům souvisejícím.
 • Celostátní koordinace a zajišťování mezirezortní spolupráce při plnění úkolů v úrovni ústřední státní správy směrem k zabezpečení výkonu územní veřejné správy.
 • Tvorba analytických podkladů se zaměřením na ekonomickou a finanční problematiku spojenou se zajištěním přeneseného výkonu státní správy v územních samosprávných celcích. Tvorba koncepce příspěvku na výkon státní správy pro obce a kraje.
 • Organizace a koordinace součinnosti krajů a obcí při realizaci legislativních opatření při výkonu státní správy v přenesené působnosti a poskytování potřebné metodické pomoci.
 • Zajišťování všeobecné celostátní koordinace a metodického usměrňování výkonu státní správy v území.
 • Stanovování forem spolupráce mezi územními pracovišti ústředních státních orgánů, krajskými úřady a úřady obcí, vyhodnocování spolupráce a navrhování opatření příslušným resortům a vládě.
 • Spolupráce při přípravě souvisejících materiálů pro jednání vlády.
 • Organizace pravidelného kontaktu představitelů státní správy s představiteli územních samosprávných celků a jejich úřadů.
 • Zabezpečování metodické pomoci územním samosprávným celkům.
 • Výkon státní strávy a zajišťování úkolů ve věcech územního členění státu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.