Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Referent specialista fiskální politiky

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 54 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30270

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Referent specialista fiskální politiky tvoří koncepce fiskální politiky státu a transformuje fiskální politiku do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu (SR).
 • Koordinace makroekonomických politik z hlediska cílů fiskální politiky vč. jejich koordinace v rámci EU.
 • Formulace strategických hospodářsko politických dokumentů ČR z hlediska fiskální politiky a její koordinace s politikami v rámci EU.
 • Zpracovávání makroekonomických a fiskálních analýz, predikcí a prognóz zejména pro potřeby formulace fiskální a rozpočtové politiky ve střednědobém horizontu vč. sestavení návrhu státního rozpočtu a hodnocení jeho plnění.
 • Zpracování dlouhodobých a střednědobých scénářů ekonomického vývoje ČR, zpracování fiskálních scénářů a vyhodnocování variant makroekonomické a fiskální politiky.
 • Zpracování analýz a krátkodobé predikce vývoje veřejných financí, včetně jednotlivých segmentů sektoru vládních institucí.
 • Hodnocení vývojových trendů a identifikace rizik fiskálního vývoje, včetně jejich dopadů na fiskální i na makroekonomickou oblast pro účely přípravy rozpočtové politiky, návrhu SR a jeho střednědobého výhledu, plnění SR a státního závěrečného účtu.
 • Sledování a analýza základních ekonomických tendencí světové ekonomiky, sledování a vyhodnocování fiskálního vývoje a fiskální politiky zejména v EU.
 • Tvorba stanovisek k základním opatřením a záměrům vlády, analýza a vyhodnocení jejich dopadů jak z hlediska fiskální stability, tak i celkového ekonomického vývoje.
 • Analýza a vyhodnocování dopadů institucionálních změn v oblasti veřejných financí z hlediska stability veřejných financí a její udržitelnost.
 • Makroekonomické a fiskální modelování pro potřeby analýz, prognóz a hodnocení fiskálních dopadů makroekonomických i strukturních politik.
 • Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.
 • Spolupráce s mezinárodními ekonomickými a finančními organizacemi, zejména s OECD, MMF a SB včetně poskytování požadovaných údajů v gesci Ministerstva financí.
 • Zajišťování formalizovaného i neformálního dialogu vládních i nevládních ekonomických pracovišť sledujících stabilitu a transparentnost makroekonomických fiskálních analýz a prognóz.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu. 15
Prognózování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby formulování fiskální a rozpočtové politiky. 14
Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky. 13

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání dlouhodobých a střednědobých scénářů ekonomického vývoje ČR, zpracovávání fiskálních scénářů a vyhodnocování variant makroekonomické a fiskální politiky
Zpracovávání makroekonomických a fiskálních analýz, predikcí a prognóz zejména pro potřeby formulace fiskální a rozpočtové politiky ve střednědobém horizontu vč. sestavení návrhu státního rozpočtu a hodnocení jeho plnění
Sledování a analýza základních ekonomických tendencí světové ekonomiky, sledování a vyhodnocování fiskálního vývoje fiskální politiky zejména v EU
Makroekonomické a fiskální modelování pro potřeby analýz, prognóz a hodnocení fiskálních dopadů makroekonomických a strukturních politik

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
numerická analýza
operační analýza
optimalizační matematické metody
matematické modelování
státní správa a samospráva na centrální úrovni
makroekonomie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zraková zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Specialisté v oblasti ekonomie (CZ-ISCO 2631)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 579 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 094 Kč do 78 010 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 37 186 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 731 Kč do 54 136 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Specialisté v oblasti národohospodářství (CZ-ISCO 26311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 63 197 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 445 Kč do 100 810 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.