Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Referent finanční kontroly

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 51 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30268

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Referent finanční kontroly řeší úkoly zásadního významu v oblasti koncepce, legislativy, koordinace a usměrňování finanční kontroly ve veřejné správě a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce systému veřejnoprávní kontroly, vnitřního kontrolního systému a řídící kontroly ve veřejné správě, včetně harmonizace legislativy v návaznosti na právní předpisy ES/EU.
 • Výkon kontroly nakládání s prostředky poskytovanými na odstraňování ekologických škod.
 • Prošetřování oznámení o podjatostí a námitek podjatosti, a rozhodování o vyloučení kontrolního pracovníka při výkonu finanční kontroly v jednotlivých orgánech veřejné správy.
 • Řešení námitek podaných proti protokolům a zprávám z vykonaných kontrol.
 • Vyhodnocování a analýza výsledků kontrol a návrhy celostátních systémových opatření na úseku veřejnoprávní kontroly.
 • Posuzování právních předpisů s celostátní působností v připomínkovém řízení, zejména z hlediska kontrolovatelnosti stanovených povinností a výkonu kontroly, včetně kontroly
 • Vypracovávání zpráv o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 420/2004 Sb.
 • Vypracovávání souhrnných zpráv z uskutečněných finančních kontrol ve veřejné správě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
 • Prověřování přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly prostředků ze zahraničí u správců kapitol a dalších organizací v jejich působnosti.
 • Prověřování dílčích otázek kontrolního programu u organizačních složek státu, státních fondů, ostatních státních organizací, u žadatelů a poskytovatelů veřejné finanční podpory u prostředků ze zahraničí (jako člen kontrolní skupiny).
 • Výkon finanční kontroly prostředků ze zahraničí, kontroly nakládání s finančními prostředky z výnosů prodeje majetku v privatizaci a u nadací a nadačních fondů.
 • Tvorba návrhů právních předpisů v oblasti finanční kontroly.
 • Výkon dozoru nad přezkoumáním hospodaření územně samosprávních celků, které uskutečnily krajské úřady nebo Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti, anebo auditor.
 • Přezkoumávání hospodaření krajů, Regionálních rad, hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy a obcí za uplynulý kalendářní rok.
 • Výkon finanční kontroly veřejných prostředků v jednotlivých orgánech veřejné správy.
 • Koordinace a dohled nad úrovní a jednotnou linií vzdělávání v celé veřejné správě.
 • Tvorba věcné náplně průběžného systému vzdělávání v oblasti finanční kontroly.
 • Tvorba metodických dokumentů a zajištění odborné přípravy zaměstnanců v oblasti finanční kontroly.
 • Prověřování přiměřenosti a účinnosti řídících a kontrolních systémů ve veřejné správě, včetně analýzy rizik pro účely výkonu veřejnosprávní kontroly.
 • Řízení a koordinace výkonu finanční kontroly prováděné finančními orgány.
 • Tvorba národní strategie při ochraně finančních zájmů Evropských společenství a při odhalování nesrovnalostí.
 • Zpracovávání vyjádření k žádostem o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen na základě výsledků provedených kontrol.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu. 15
Tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování finanční kontroly v celé veřejné správě České republiky včetně její harmonizace a systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními kontrolními systémy. 14
Tvorba koncepce, metodiky a koordinace finanční kontroly ve veřejné správě. 13
Navrhování celostátních systémových opatření na úseku finanční kontroly v celé veřejné správě. 13
Stanovování celostátních zásad a principů pro výkon dozoru nad přezkoumáváním hospodaření územních samosprávných celků. 12
Sestavování a aktualizace celostátních plánů přezkoumávání hospodaření všech územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dozoru nad přezkoumáváním hospodaření v přenesené působnosti. 11

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění kontroly účetního systému tj. především kontrola dodržování nařízení a norem platných uvnitř účetní jednotky, dodržování platné legislativy, kontrola vedení účetnictví s důrazem na jeho úplnost, průkaznost a správnost
Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů
Kontrola dodržování rozpočtových pravidel, stanovených metodik a postupu při tvorbě rozpočtů na podřízených rozpočtových místech
Kontrola správnosti účetních uzávěrek na základě průběžně prováděných kontrol, kontrola správnosti výročních zpráv
Provádění kontroly účetního systému (kontrola dodržování oběhu dokladů a jejich formální a věcné správnosti, kontrola dodržování nařízení platných uvnitř účetní jednotky a dodržování platné legislativy)
Komplexní zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace
Metodická a konzultační činnost na svěřeném úseku státní správy v oblasti zájmového vzdělávání
Tvorba koncepcí a metodik ve svěřené působnosti
Tvorba koncepce systému veřejnoprávní kontroly
Tvorba návrhů právních předpisů v oblasti finanční kontroly
Tvorba národní strategie při ochraně finančních zájmů Evropských společenství a při odhalování nesrovnalostí
Řízení a koordinace výkonu finanční kontroly prováděné finančními orgány
Výkon finanční kontroly veřejných prostředků v jednotlivých orgánech veřejné správy
Přezkoumávání hospodaření krajů, Regionálních rad, hl.m.Prahy, městských částí hl.m.Prahy a obcí za uplynulý kalendářní rok
Výkon dozoru nad přezkoumáním hospodaření územně samosprávních celků, které uskutečnily krajské úřady nebo Magistrát hl.m. Prahy v přenesené působnosti, anebo auditor
Výkon finanční kontroly prostředků ze zahraničí, kontroly nakládání s finančními prostředky z výnosů prodeje majetku v privatizaci a u nadací a nadačních fondů
Výkon kontroly nakládání s prostředky poskytovanými na odstraňování ekologických škod
Analýza rizik pro účely výkonu veřejnoprávní kontroly

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
principy hospodaření podnikatelského subjektu, hospodářský výsledek
veřejné finance obecně
státní správa a samospráva na centrální úrovni
právní věda, právní principy a zásady
státní správa finanční a daňová
finanční právo
ekonomie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zraková zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Specialisté v oblasti účetnictví (CZ-ISCO 2411)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 909 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 008 Kč do 81 247 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 861 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 262 Kč do 49 676 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Účetní auditoři (CZ-ISCO 24112)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 472 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 733 Kč do 50 706 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.