Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pracovník výroby mléčných produktů

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Mlékař , Sýrař

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101798

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Pracovník výroby mléčných produktů zpracovává mléko pro výrobu celé řady mlékárenských výrobků, polotovarů a potravin.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů a technologických operací spojených s příjmem mléčných surovin.
 • Příjem, kontrola, ošetření a skladování ostatních surovin, přísad, přídatných a pomocných látek a obalů.
 • Základní ošetření mléka, tj. odstřeďování, pasterizace, homogenizace a standardizace mléčné suroviny pro výrobu jednotlivých typů výrobků.
 • Provádění základních technologických operací u výroby jednotlivých druhů mléčných výrobků z mléka a mlékárenských polotovarů (např. tepelné ošetření surovin a produktů, zakysávání a fermentace, zahušťování a sušení, sýření a zpracování sýřeniny, solení, zrání a ošetřování sýrů, tavení, zmáselňování, zmrazování aj.).
 • Zaznamenání a vyhodnocení technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích.
 • Obsluha technologických, výrobních a balicích linek a zařízení.
 • Kontrola a vyhodnocení probíhajících technologických procesů včetně sledování kritických bodů (princip HACCP).
 • Provádění základních provozních laboratorních zkoušek jako např. měření teploty, kyselosti, stanovení sušiny, vody, aj.
 • Skladování a expedice.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.