Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník výroby hotových pokrmů

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Konzervář

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Operator of Ready-to-Eat Meals Production

Příbuzná povolání

Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce , Pracovník výroby ovocných pomazánek , Obsluha lisovacího zařízení ovoce , Pracovník výroby ovocných koncentrátů ,

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102483

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Pracovník výroby hotových pokrmů zpracovává průmyslovým způsobem potraviny živočišného i rostlinného původu a zhotovuje z nich hotové pokrmy.

Pracovní činnosti

 • Příjem a skladování potravin živočišného původu.
 • Příjem a skladování surovin a potravin rostlinného původu a ostatních surovin, obalů a pomocných látek.
 • Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu hotových pokrmů.
 • Vážení jednotlivých ingrediencí dle platných receptur.
 • Zpracování surovin a potravin živočišného původu.
 • Komplexní tepelná úprava pokrmů.
 • Obsluha strojů a zařízení pro výrobu a balení hotových pokrmů.
 • Posuzování jakosti surovin, obalů, polotovarů a výrobků při výrobě hotových pokrmů.
 • Balení, skladování a expedice výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.
 • Vedení provozní evidence při výrobě hotových pokrmů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zajištění provozu autoklávu, tepelného ošetření hotových jídel. 6
Příprava příloh (těstoviny, rýže, bramborová kaše, červené zelí, špenát). 5
Příprava omáček za studena, smažení cibule a zeleninových základů. 5
Navažování jednotlivých ingrediencí dle receptur. 4
Manuální dávkování různých ingrediencí do komor misek, kompletace hotových jídel. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru konzervář, konzervárenské práce KKOV 2958H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce KKOV 6552H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951H nejvhodnější
Výrobce potravin RVP 29-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce KKOV 2951E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru konzervář, konzervárenské práce KKOV 2958E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce KKOV 6552E vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Pracovník výroby hotových pokrmů ( 29-070-H )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Řízení motorových vozíků - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Tepelné opracování masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Výroba konzerv
Příprava a úprava surovin před zpracováním
Balení, označování a expedice potravinářských výrobků
Plnění a uzavírání konzerv a polokonzerv
Skladování konzerv a polokonzerv
Skladování ovoce a zeleniny
Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu omáček
Příprava teplých pokrmů podle receptur
Tepelné opracování konzerv a polokonzerv
Chlazení a označování konzerv a polokonzerv po tepelném opracování
Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě konzerv a polokonzerv
Řízení ovládacích panelů pro výrobu konzervovaných výrobků
Obsluha technologických zařízení v provozu
Obsluha velkokapacitních kuchyňských strojů na výrobu pokrmů
Dodržení sanitačních a hygienických předpisů včetně kritických bodů (HACCP)
Vedení provozní dokumentace v potravinářské výrobě
Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
Přejímka potravinářských surovin

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
technologie potravinářské výroby
konzervárenská technologie
hygiena potravin
zásady BOZP

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 582 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 241 Kč do 31 991 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb (CZ-ISCO 81601)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 362 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 079 Kč do 35 874 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.