Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pracovník státního zdravotního dozoru

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

20 000 Kč - 44 000 Kč

Detailní informace

Alternativní nazvy

Zaměstnanec státního zdravotního dozoru , Pracovník ochrany a podpory veřejného zdraví , Hygienik

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30359

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Pracovník státního zdravotního dozoru zajišťuje dílčí úkoly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu.

Pracovní činnosti

 • Výkon preventivního a běžného státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických požadavků upravených v příslušném zákoně k ochraně veřejného zdraví (v oblasti epidemiologie,  hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, hygieny práce, hygieny dětí a dorostu).
 • Šetření v terénu, odběr vzorků a samostatné provádění jednoduchých měření v místě šetření.
 • Projednání zjištěných nedostatků a nápravných opatření s odpovědnými pracovníky.
 • Kontrola plnění uložených opatření a předkládání návrhů sankcí při jejich nesplnění.
 • Příprava odborných podkladů pro správní řízení orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Příprava podkladů a vydávání návrhu rozhodnutí, povolení, osvědčení a zákazů na základě zjištěných skutečností.
 • Spolupráce na preventivních programech a studiích hygienické služby.
 • Plnění úkolů integrovaného záchranného systému v určeném rozsahu.
 • Využívání odborných programů informačních systémů.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky ostatních hygienických stanic, s orgány státní správy a ostatními kontrolními orgány.
 • Šetření stížností, oznámení, podnětů.
 • Zdravotní výchova obyvatelstva a doškolování zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.
 • Vedení dokumentace v písemné a elektronické podobě.

Příklady prací z veřejného sektoru

Příklady prací a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Provádění kontrolních prací podle daných postupů. 0
Provádění místních šetření podle daných pokynů. 0
Provádění státního dozoru, státní inspekce nebo kontroly podle stanovených postupů ve vymezené působnosti. 0
Řešení složitých případů na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví včetně poskytování informací z registru chemických látek a chemických přípravků včetně vyžadování znaleckých posudků. 0
Samostatné provádění kontrolních prací, zpracovávání závěrečných kontrolních protokolů, návrh závěrů k odstranění nedostatků. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví KKOV 5343M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie KKOV 2841M vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání dílčích částí koncepcí preventivních programů hygienické služby, v rámci zajišťování dílčích úkolů při výkonu státního zdravotního dozoru
Provádění kontrol v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, práce, dětí a dorostu
Posuzování stížností, oznámení a podnětů v oblasti ochrany veřejného zdraví, v rámci zajišťování dílčích úkolů při výkonu státního zdravotního dozoru
Zpracovávání závěrečných kontrolních protokolů a návrhů k odstranění nedostatků, zjištěných při výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu
Zpracovávání podkladů pro vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a zákazů na základě zjištěných skutečností při výkonu státního zdravotního dozoru
Zpracovávání odborných podkladů pro správní řízení orgánu ochrany veřejného zdraví, na základě zjištěných nedostatků při výkonu státního zdravotního dozoru
Poskytování informací z registru chemických látek a chemických přípravků, v rámci zajišťování dílčích úkolů při výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu
Projednávání nedostatků a nápravných opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví s odpovědnými pracovníky kontrolovaných subjektů, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Provádění a zajišťování zdravotní výchovy obyvatelstva a doškolování zdravotnických i nezdravotnických pracovníků, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Plnění úkolů Integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany veřejného zdraví, v rozsahu činnosti státního zdravotního dozoru
Koordinování spolupráce s odbornými pracovníky ostatních hygienických stanic, s orgány státní správy a ostatními kontrolními orgány, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
státní zdravotní dozor a koordinace odborných činností

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vyučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Úředníci jinde neuvedení (CZ-ISCO 4419)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 552 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 002 Kč do 44 058 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví (CZ-ISCO 44193)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 28 509 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 806 Kč do 38 032 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 504 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 509 Kč do 36 612 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.