Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník spotřebitelských úvěrů

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Nadřazené povolání:

Bankovní pracovník

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 46 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Loan Service Representativ,  Pracovník pro poskytování úvěrů,  Zprostředkovatel úvěrů

Příbuzná povolání

Pracovník vnitřních bankovních služeb , Pracovník systému platebních karet , Bankovní pokladník , Pracovník podpisových vzorů , Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků , Makléř asistent , Pracovník řízení úvěrů , Pracovník kapitálových obchodů , Pracovník správy úvěrového portfolia , Pracovník klientského centra banky

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6934

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pracovník spotřebitelských úvěrů provádí realizaci spotřebitelských a hypotečních úvěrů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování kontaktů s klienty banky.
 • Zpracovávání návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru, posuzování a vyjadřování se k žádostem o úvěr.
 • Zabezpečování spotřebitelských a hypotečních úvěrových obchodů a ostatních bankovních služeb.
 • Hodnocení plnění úvěrových smluv.
 • Provádění změn úvěrových smluv včetně vyřizování odkladů splátek úvěrů.
 • Provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Uzavírání složitějších spotřebitelských nebo hypotečních úvěrů. 8
Zajišťování vymáhání nesplacených úvěrů včetně přípravy návrhů soudních žalob. 8
Zajišťování splátek úvěrů. 8
Provádění změn úvěrových smluv včetně vyřizování odkladů splátek úvěrů. 8
Zajišťování složitějších spotřebitelských a hypotečních úvěrových obchodů v rozsahu pověření. 8
Prověřování bonity klientů. 8
Hodnocení plnění podmínek sjednaných ve smlouvách ve spolupráci se správou portfolia. Při negativním hodnocení navrhování řešení nebo předávání sporné záležitosti právnímu útvaru. 7
Zpracovávání analýz obchodních případů. 7
Zajišťování kontaktů s klienty banky od úvěrového záměru přes realizaci aktivního úvěrového obchodu až po jeho splacení. 7
Zajišťování a zpracovávání splátek spotřebitelských a hypotečních úvěrů. 7
Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit. 7
Zabezpečování spotřebitelských a hypotečních úvěrových obchodů a ostatních bankovních služeb v rozsahu pověření. 7
Navrhování a projednávání podmínek a vztahů v souladu se záměry banky za určené právní subjekty a za fyzické osoby pro poskytnutí spotřebitelských a hypotečních úvěrů. Posuzování reálnosti žádosti o úvěry a zpracování dokladů. 7
Prověřování žádostí o úvěr ve spolupráci se správou portfolia, pobočkami a ostatními peněžními ústavy. 7
Provádění změn úvěrových smluv. 7
Provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů. 7
Poskytování hypotečních a spotřebitelských úvěrů včetně spotřebitelských úvěrů poskytovaných stavebním spořením v souladu s předpisy a finančními limity pro jejich poskytování. 7
Operativní hodnocení plnění úvěrových smluv s přijatými návrhy na opatření. 7
Zpracovávání návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování a vyjadřování se k žádostem o úvěr ve smyslu bankovních předpisů. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343M nejvhodnější
Obchodní akademie RVP 63-41-M/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa KKOV 6342M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru organizace a management v odvětví KKOV 6442M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu KKOV 6641L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika odvětví (oborů) KKOV 6443L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika odvětví (oborů) KKOV 6443M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu KKOV 6641M vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení požadovaných bankovních agend a evidencí
Kontrola správnosti a úplnosti údajů předkládaných klienty ve svých žádostech o poskytnutí úvěru
Kontrola plnění úvěrových smluv
Provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů
Zpracovávání stanovisek k jednotlivým obchodním případům
Zpracovávání analýz složitějších obchodních případů
Příprava a kompletace dokladů a podkladů pro uzavírání smluv o poskytnutí spotřebitelského či hypotéčního úvěru
Projednávání podmínek poskytnutí úvěru s klienty včetně projednávání případných změn smluv, změn splátek úvěrů nebo odkladu těchto splátek
Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů s ostatními útvary peněžního ústavu
Uzavírání úvěrových smluv a provádění změn úvěrových smluv včetně vyřizování odkladů splátek úvěrů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
bankovnictví obecně a bankovní služby
úvěrový obchod
bankovní controlling
postupy vymáhání pohledávek
klientela a potenciální klientela, péče o ni

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 4312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 897 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 747 Kč do 63 458 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 31 962 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 883 Kč do 45 806 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Úředníci v oblasti peněžnictví (CZ-ISCO 43124)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 948 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 074 Kč do 45 968 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.