Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Nadřazené povolání:

Pracovník prádelen a čistíren

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

17 000 Kč - 23 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Dry cleaner,  Leather Cleaner

Příbuzná povolání

Pracovník čistíren , Pracovník pronájmu prádla , Detašér čistírny a prádelny , Pracovník prádelen ,

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100885

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Charakteristika

Pracovník čistíren provádí kompetentní čištění oděvů a jiných výrobků z usní a kožešin.

Pracovní činnosti

 • Příjem a značení oděvů a jiných výrobků z usní a kožešin.
 • Třídění zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu usňového nebo kožešinového materiálu, stupně zašpinění a stálosti vybarvení.
 • Odstraňování skvrn z usňových a kožešinových výrobků.
 • Chemické čištění usní a kožešin.
 • Mokré čištění usní a kožešin.
 • Žehlení a tvarování oděvů a jiných výrobků.
 • Dokončovací práce a barvení po vyčištění usní a kožešin.
 • Třídění a kompletace zakázek po vyčištění k expedici a předání zákazníkovi.
 • Provádění drobných oprav oděvů a jiných výrobků.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola čištění zakázek.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Čištění motorkářské kombinézy z usně. 5
Čištění dámského kožichu tříbením. 5
Regenerace usňového oděvu s dotukováním. 5
Dobarvení usňového oděvu z hladké usně. 5
Chemické čištění dámského kabátu z velurové usně. 4
Mokré čištění pánských kalhot z hladké usně. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví KKOV 31xxH nejvhodnější
Textilní výroba a oděvnictví RVP 31-xx-E/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb KKOV 6953H vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Pracovník provozu čistírny usní a kožešin ( 31-020-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Žehlení usňových a kožešinových výrobků
Úpravy usní a kožešin po procesu čištění
Provádění různých druhů chemických úprav v rámci procesu čištění usní a kožešin
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Dodržování zásad ochrany životního prostředí při procesu chemického čištění
Volba technologického postupu chemického čištění s použitím perchloretylenu nebo jiných rozpouštědel
Volba technologického postupu mokrého čištění
Orientace v sortimentu usní a kožešin
Zprostředkování opravy a úpravy usňových a kožešinových oděvů a výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v čistírenských provozech a dodržování hygienických předpisů
Třídění zakázek před čištěním a volba způsobu čištění
Expedice vyčištěných zakázek
Příjem usňových a kožešinových oděvů a výrobků v provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění
Třídění zakázek po procesu čištění
Balení usňových a kožešinových oděvů a výrobků a uskladnění v meziskladu vyčištěných zakázek
Chemické čištění usní a kožešin s použitím PER nebo KWL
Mokré čištění usní

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
zbožíznalství textilu, kůže, obuvi
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
technologie mokrého čištění
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie zušlechťování textilií
technologie barvení textilií
oděvní technologie
kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady
technologie chemického čištění textilií

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách (CZ-ISCO 8157)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 18 358 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 540 Kč do 26 994 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 19 332 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 955 Kč do 23 161 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.