Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pracovník evidence zásob a materiálu

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

logistika, skladování, balení

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Logistik operátor,  Manipulační dělník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103029

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Charakteristika

Pracovník evidence zásob a materiálu zajišťuje soulad mezi účetní a fyzickou evidencí skladových zásob a materiálu u přijímaných a vychystávaných zásob a materálu a vede záznamy v průvodních dokumentech.

Pracovní činnosti

 • Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázející zboží.
 • Evidence skladovaného zboží včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledu o zásobách.
 • Evidence dodavatelů odběratelů zboží a materiálu, nabídku prodávaného sortimentu, včetně poskytování informací odběratelům.
 • Posuzování kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci, vyřizování reklamací v souladu s platnou legislativou.
 • Inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu.
 • Plánování druhu a množství objednaného zboží a materiálu do skladu na základě předpokládaného odbytu.
 • Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a materiál od odběratelů.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vystavování dokladů spojených s evidencí zásob a materiálu. 6
Obsluha informačních a komunikačních technologií. 5
Řízení přejímky, vyskladnění a zaskladnění zásob a materiálu v souladu s platnou legislativou. 5
Evidence zásob a materiálu. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru skladník, práce ve skladu KKOV 6653H nejvhodnější
Operátor skladování RVP 66-53-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxH vhodná
Střední vzdělání s výučním listem RVP xx-xx-H/xx vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží
Evidence skladovaného zboží včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledů o zásobách
Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů
Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem
Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu na základě předpokládaného odbytu
Posuzování kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci, vyřizování reklamací v souladu s platnou legislativou
Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
přejímka zboží
inventarizace
skladování a ochrana zboží

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.