Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Potravinářský a krmivářský dělník

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (NSP 2)

Detailní informace

Alternativní názvy

Dělník v potravinářské výrobě nebo výrobě krmiv

Podřízené specializace

Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování králíků , Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování drůbeže , Potravinářský dělník , Krmivářský dělník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102174

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Charakteristika

Potravinářský a krmivářský dělník pracuje pod vedením mistra směny nebo technika řízení výroby. Provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků nebo krmiv a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, případně dozoruje kompletní linky na výrobu potravin nebo krmiv. Dále spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení a provádí hygienickou údržbu svěřeného úseku i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Obsluha samostatných potravinářských a krmivářských strojů a zařízení.
 • Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství a krmivářství.
 • Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských a krmných výrobků do různých obalů, jejich značení a příprava na skladování a expedici.
 • Příjem, skladování a výdej surovin a hotových výrobků.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
 • Přísun drůbeže a králíků k lince na porážení.
 • Porážení a jatečné opracování drůbeže a králíků.
 • Vychlazování, porcování, balení a skladování drůbežího a králičího masa, dílů a poživatelných vnitřností.
 • Ošetřování vedlejších jatečných produktů drůbeže a králíků.
 • Obsluha a kontrola strojního a technologického vybavení provozu zpracování drůbeže a králíků.
 • Dodržování hygienických předpisů, sanitačních řádů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při porážení, jatečném opracování drůbeže a králíků a dále při porcování, balení a skladování drůbežího a králičího masa.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Potravinářské práce RVP 29-51-E/02 nejvhodnější
Potravinářská výroba RVP 29-51-E/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Porážení, jatečné opracování a porcování králíků ( 29-006-E )
 • Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže ( 29-022-E )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.