Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr:

Polygrafie

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Nadřazené povolání:

Polygrafický inženýr

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

37 000 Kč - 63 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Product engineer,  Inženýr výzkumu,  Vedoucí vývoje a výzkumu,  Research and development manager

Příbuzná povolání

Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice , Polygrafický inženýr technolog , Polygrafický inženýr vedoucí výroby , Polygrafický inženýr vedoucí závodu , Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5256

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší komplexy výzkumných úkolů se zadanými vstupy a předpokládanými výstupy, se složitými vazbami na příbuzné vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Zajištění zkoušek a měření nových progresivních materiálů potenciálně použitelných v polygrafickém průmyslu.
 • Aplikace nejnovějších poznatků vědy a techniky na současně používanou polygrafickou techniku a technologie.
 • Spolupráce při zavádění nových, moderních technologií nebo technologických celků.
 • Navrhování a spolupráce při zavádění standardizačních metod a postupů při řízení kvality v polygrafické výrobě.
 • Vyhodnocení efektivity a rentability nově používaných materiálů, technologií a polygrafických strojů a zařízení.
 • Stanovování obecných teorií, koncepcí a směrů vývoje technologie a technických zařízení pro polygrafický průmysl.
 • Vedení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v oblasti polygrafie.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění vědecko-pedagogické a vysoce odborné publikační činnosti v tuzemsku i v zahraničí. 12
Studium a analýza vývojových trendů příslušného vědního oboru a tvůrčí aplikace výsledků těchto analýz při řešení složitých vědecko-výzkumných projektů. 11
Uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků a metod a metodická pomoc při řešení zásadních a koncepčních výzkumných úkolů pro více polygrafických firem nebo v rámci celého resortu. 11
Vedení kolektivů nebo týmů tvůrčích výzkumných a technických pracovníků, vyžadující složitou koordinaci činností profesních odborníků z více vědních oborů. 11
Zapojení do mezinárodní spolupráce a do publikační činnosti v oblasti polygrafie. 11
Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v polygrafické výrobě, metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností. 10
Tvůrčí aplikace a ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů v poloprovozních a provozních podmínkách, např. testování nových tiskových barev, potiskovaných materiálů, standardizačních metod při řízení kvality polygrafické výroby, zkoušky a testování nových, technických prvků na polygrafických strojích a zařízeních. 10
Tvůrčí řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výsledkem je uplatnění nových progresivních technologií v polygrafii, zvyšujících výrazně efektivnost výroby a užitné vlastnosti polygrafických výrobků. 10
Aplikace dosažených výsledků výzkumů a vědeckotechnických poznatků do polygrafické výroby. 9
Samostatné řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů s širšími vazbami na jiné vědní obory, jejich vyhodnocování s využitím výpočetní techniky a s aplikací statistických metod. 9
Zpracování dílčích koncepcí a prognóz rozvoje základních problematik při řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti polygrafických strojů a zařízení, technologií a materiálů. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru polygrafie KKOV 3441T nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru polygrafie KKOV 3441R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie KKOV 3431N vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinace prací na řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti polygrafie
Mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti polygrafie
Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v oblasti polygrafie
Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v oblasti polygrafie
Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti polygrafie

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
integrované zpracování obrazu a textu
technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii
polygrafické materiály
ofsetový tisk
sítotisk
hlubotisk
flexografický tisk
tisk na velkoformátových strojích
technologie zhotovování tiskových forem
dokončovací zpracování v polygrafii
normy jakosti a kvality v polygrafii
výroba speciálních polygrafických výrobků (např. bankovky, ceniny, známky apod.)

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech (CZ-ISCO 2149)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 51 244 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 763 Kč do 86 876 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 45 457 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 571 Kč do 62 701 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech (CZ-ISCO 21491)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 59 189 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 972 Kč do 103 828 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.