Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Operátor výroby tavených sýrů

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků

Nadřazené povolání:

Technik v potravinářství a krmivářství

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Charakteristika

Operátor výroby tavených sýrů zpracovává na tavicím zařízení sestavené směsi přírodních sýrů a jiných základních surovin na tavené sýry, tavené sýrové výrobky, tavené a termizované pomazánky.

Pracovní činnosti

 • Příjem surovin určených na tavení (přírodní sýry, tvaroh, máslo a jiné tuky, sušené mléko a syrovátka), jejich uskladnění, příp. ošetření.
 • Příjem a uskladnění ochucujících složek výrobků (masné výrobky, zelenina, koření, aj.)
 • Příjem a uskladnění přídatných technologických komponent, zejména tavicích solí.
 • Mletí a drcení vybrané tavírenské suroviny.
 • Navažování surovin a přídatných látek pro výrobní vsádku tavičky podle stanovených receptur – výrobních rozpisů.
 • Obsluha tavicího zařízení (tavičky); kontrola teplot a doby procesu tavení.
 • Odběr kontrolních vzorků pro provozní laboratoř; posuzování parametrů taveniny a jejího krémování.
 • Čerpání a doprava roztavené směsi k balicím automatům a dodržovaní kontinuity technologického procesu výroby tavených sýrů včetně balení.
 • Obsluha chladících tunelů nebo komor, popř. detektorů kovů.
 • Vedení požadované výrobní a technologické evidence.
 • Zajišťování a kontrola sanitačních procesů na výrobních zařízeních a drobných nástrojích.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Stanovení pracovních postupů a technologických operací spojených s přípravou suroviny na tavení a výrobou tavených a termizovaných sýrů. 6
Příjem základních a pomocných surovin, jejich ošetření a úprava (mletí, drcení), navažování a proces tavení. 6
Vypouštění taveniny do přepravních vozíků a její převoz k balicím linkám; popř. čerpání taveniny potrubním systémem k baličkám. 6
Spolupráce s mistrem střediska a provozní laboratoří při kontrole parametrů surovin a taveniny; úprava množství jednotlivých tavených surovin. Kontrola kyselosti taveniny a její případná korekce s využitím jednotlivých typů tavicích nebo emulzifikačních solí. 6
Zaznamenání a vyhodnocení technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích, zejména kontrola dodržování nastavených teplot a časů tavení, popř. termizace; sledování kritických bodů (princip HACCP). 6
Obsluha dalších zařízení na tavírně (např. mlecí válce). 6
Sanitace a dezinfekce výrobního zařízení a udržování pořádku na pracovišti. 6
Dodržování bezpečnosti práce a používání předepsaných ochranných prostředků. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technologie mléka KKOV 2946M nejvhodnější
Technologie potravin RVP 29-41-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství KKOV 2941M vhodná
Technologie potravin RVP 29-41-L/51 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Výroba tavených sýrů
Obsluha strojů a zařízení tavírny ve výrobě tavených sýrů
Odběr vzorků surovin a polotovarů při výrobě tavených sýrů
Posuzování hodnot kvality základních surovin a parametrů výrobního procesu při tavení a termizaci sýrů
Měření základních chemicko-fyzikálních veličin při výrobě tavených sýrů
Skladování a příprava ostatních surovin při výrobě tavených sýrů
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu.
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
potravinářské suroviny, jejich skladování
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Celková fyzická zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 582 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 241 Kč do 31 991 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.