Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

výroba krmiv a krmivářských výrobků

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Operátor linky pro výrobu krmných směsí , Operátor linky pro výrobu premixů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101934

Datum zveřejnění

31. 1. 2012

Charakteristika

Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů vyrábí krmné směsi všech druhů a typů nebo premixy doplňkových látek určené pro výrobu krmných směsí.

Pracovní činnosti

  • Výroba kompletních a doplňkových směsí, výroba medikovaných krmných směsí a výroba minerálních krmných směsí.
  • Výroba premixů doplňkových látek (aditiv) a výroba medikovaných premixů.
  • Zabezpečování technické funkčnost strojů a zařízení v krmivářské výrobě.
  • Základní údržba a seřízení strojů a technologických zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Technologie potravin RVP 29-41-M/01 nejvhodnější
Technologie potravin RVP 29-41-L/51 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

  • Operátor linky pro výrobu premixů ( 29-032-M )
  • Operátor linky pro výrobu krmných směsí ( 29-031-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.