Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Operátor přípravy zákysů

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků

Nadřazené povolání:

Technik v potravinářství a krmivářství

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Charakteristika

Operátor přípravy zákysů zajišťuje inokulací čistých mlékařských kultur (ČMK) v mléce přípravu provozních zákysových kultur k jejich následnému použití ve výrobě sýrů a tvarohů.

Pracovní činnosti

 • Příjem mléka a ostatních surovin pro propagační stanici.
 • Základní úprava mléka před zaočkováním kultur.
 • Manipulace s koncentráty čistých mlékařských kultur.
 • Obsluha technologického zařízení propagační stanice.
 • Vedení předepsané výrobní a technologické evidence.
 • Kontrola průběhu výroby zákysu.
 • Provozní laboratorní rozbory.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Připravuje podklady pro objednávky koncentrátů kultur od dodavatelů ČMK, udržuje dostatečné provozní zásoby. 6
Připravuje media pro výrobu zákysu – navažování, rozpouštění, tepelné ošetření, zchlazení na požadovanou teplotu. 6
Provádí předepsanou sanitaci zařízení propagační stanice; manipuluje se zařízením tlakového mytí. 6
Zajišťuje odběr hotového zákysu k laboratorním kontrolám čistoty a k testu aktivity. 6
Vede výrobní a technologickou evidenci o průběhu výroby. 6
Zchlazuje a skladuje vyrobený zákys při požadované teplotě. 6
Kontroluje průběh výroby zákysu (pH, teplota). 6
Zaočkovává (inokuluje) připravenou ČMK. 6
Přejímá a tepelně ošetřuje mléko na výrobu provozního zákysu. 6
Zabezpečuje přejímku ČMK od dodavatelů, sleduje jednotlivé výrobní šarže a trvanlivosti kultur, vede o tom potřebné záznamy. 6
Zakládá testy na sledování aktivity kultur/fermentů. 6
Vede podrobnou evidenci o zpracování šarží bakteriálních koncentrátů. 6
Provádí rychlou mikrobiologickou kontrolu čistoty připraveného výluhu vhodným rozborem (např. mikrobitesty). 6
Připravuje bakteriální kultury, popř. kultury plísní a jiných mikroorganismů pro provozní výrobu (navažování, příprava koncentrátů ve sterilních roztocích). 6
Provádí čištění a dezinfekci výrobních zařízení a pracovních pomůcek, jakož i pravidelnou sanitaci skladovacích chladíren a mrazniček. 6
Naskladňuje ČMK, kontroluje a vede evidenci teplot ve skladu, v lednicích a v mrazničkách pro úchovy hluboce zamrazených a lyofilizovaných koncentrátů (teploty -18 až -45 °C); dbá o to, aby nedošlo k poškození kultur např. vlivem výpadku elektrického proudu. 6
Spolupracuje s údržbou na odstraňování technických závad zařízení. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technologie mléka KKOV 2946M nejvhodnější
Technologie potravin RVP 29-41-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství KKOV 2941M vhodná
Technologie potravin RVP 29-41-L/51 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava zákysů
Odběr vzorků pro laboratorní kontrolu provozních zákysů
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování mléka a přípravu media na výrobu zákysu
Posuzování kvality surovin a parametrů při přípravě zákysů
Měření základních chemicko-fyzikálních veličin (teplota, pH, kyselost) při přípravě zákysů
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií v mlékárenském provozu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zbožíznalství potravin
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Celková fyzická zátěž
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 582 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 241 Kč do 31 991 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.