Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Operátor pasterační stanice

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků

Nadřazené povolání:

Technik v potravinářství a krmivářství

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Charakteristika

Operátor pasterační stanice obsluhuje zařízení na odstřeďování a pasteraci mléka a připravuje standardizovanou mléčnou surovinu pro další technologické operace při zpracování mléka na mléčné výrobky.

Pracovní činnosti

 • Příprava pasterační stanice na zahájení provozu (kontrola přívodu medií k záhřevu a k chlazení, nastavení cest mléka a smetany, kontrola hladiny oleje v odstředivkách apod.).
 • Spuštění pasterační stanice ve zkušebním provozu na vodu.
 • Řízení provozu pasterační stanice na mléko/smetanu podle výrobních rozpisů.
 • Řízení standardizace tuku.
 • Vedení záznamů o provozu pasterační stanice, zajištění požadavků na dosledovatelnost a údajů o toku suroviny.
 • Udržování čistoty a pořádku na pracovišti pasterační stanice.
 • Organizace čištění a dezinfekce veškerého výrobního zařízení podle nastavených čistících postupů.
 • Čištění potrubních cest na mléko, desinfekce, proplachy vodou.
 • Spolupráce se servisními techniky a s údržbou při poruchách zařízení.
 • Zajištění správného zpracování a uskladnění odstředivkových kalů.

Příklady prací ze soukromého sektoru

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Stanovení pracovních postupů a technologických operací spojených s provozem odstředivek a pastérů na mléko a na smetanu. 6
Napouštění mléka z oddělení příjmu, jeho případné skladování a udržování provozních zásob ostatních surovin (např. smetany), čisticích prostředků, desinfekčních látek apod. 6
Organizace harmonogramu odběru mléčné suroviny z pasterační stanice podle denního výrobního programu mlékárny/sýrárny. 6
Spolupráce s příjmovou a provozní laboratoří z hlediska využití vstupních parametrů syrového mléka a hodnot mléčné suroviny zpracovávané v mlékárenském provozu. 6
Zaznamenání a vyhodnocení technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích. 6
Kontrola nastavení a funkčnosti zpětného/přepouštěcího ventilu. 6
Obsluha dalších zařízení, nezbytných pro provoz pasterační stanice. 6
Kontrola a vyhodnocení probíhajících technologických procesů, včetně sledování kritických bodů (princip HACCP). 6
Provádění základních provozních laboratorních zkoušek jako např. měření teploty, kyselosti, stanovení tuku aj. 6
Dodržování bezpečnosti práce a používání předepsaných ochranných prostředků. 6
Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technologie mléka KKOV 2946M nejvhodnější
Technologie potravin RVP 29-41-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství KKOV 2941M vhodná
Technologie potravin RVP 29-41-L/51 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření základních chemicko-fyzikálních veličin na pasterační stanici v mlékárně
Obsluha strojů a zařízení pro odstřeďování a pasteraci mléka a smetany
Odběr vzorků v průběhu pasterace a při standardizaci mléka a smetany
Posuzování hodnot kvality surovin a parametrů výrobního procesu při základním tepelném ošetření mléka
Tepelné ošetření mléka a smetany
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Pracovní doba, směnnost
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8160)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 582 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 241 Kč do 31 991 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.