Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Obuvník pro sériovou výrobu

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba obuvi

Nadřazené povolání:

Výrobce obuvi

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Výrobce obuvi ve spodkové dílně,  Švec,  Shoemaker

Příbuzná povolání

Obuvník pro plastikářskou výrobu , Svrškařka , Opravář obuvi a kožedělného zboží , Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi , Obuvník pro zakázkovou výrobu , Vysekávač , Obuvník pro gumárenskou výrobu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

2458

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

21. 9. 2021

Charakteristika

Obuvník pro sériovou výrobu vykonává odborné práce ve strojní výrobě obuvi na spodkové dílně, obsluhuje obuvnické stroje a zařízení ve spodkových dílnách.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Příprava, obsluha, seřízení a údržba strojů a zařízení podle technické dokumentace a daných výrobních předpisů.
 • Příprava a úprava materiálů a komponentů pro výrobu.
 • Příprava a vyztužování svršků.
 • Napínání svršků na kopyta.
 • Drásání napínací záložky.
 • Nakládání, ustředění a připevnění podešví a dalších dílců dle dané technologie.
 • Frézování, broušení a další úpravy okrajů spodkových dílců.
 • Konečná úprava vnější a vnitřní části obuvi.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.
 • Zalisování podešví.
 • Vkládání stélek.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kontrola kvality hotové obuvi. 6
Napínání přední, patní a klenkové části svršku na kopyta dle technologického postupu. 6
Strojní přišívání podešví a mezipodešví ke svršku. 5
Strojní obrušování obvodů podpatků /cídění/. 4
Zapravování vad obuvi. 4
Úprava vzhledu obuvi. 4
Frézování okrajů podešví a podpatků včetně broušení. 4
Nakládání, ustřeďování a připevňování podešví a dalších spodkových dílců. 4
Strojní obrušování napínacích záložek obuvi pro napínání. 4
Příprava styčných ploch pro montáž podešve dle dané technologie. 4
Vyztužování svršku, vsazování opatků. 3
Příprava pro napínání. 3
Napínání podšívek obuvi na kopyta pro speciální technologie. 3
Tvarování svršků. 3
Značení svršků pro nakládání šálových podešví. 3
Nanášení lepidla na styčné plochy, aktivace. 3
Přibíjení podpatků včetně ustřeďování, zajišťování. 3
Kompletace hotové obuvi dle ukládacího sortimentu, balení a ukládání do beden pro expedici. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce KKOV 3254H nejvhodnější
Výrobce obuvi RVP 32-54-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie KKOV 3258H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce KKOV 3254E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce KKOV 3255E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce KKOV 3255H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce KKOV 3256E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce KKOV 3257H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce KKOV 3256H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie KKOV 3258E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek KKOV 3261E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce KKOV 3257E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek KKOV 3261H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kopytář KKOV 3259H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru kopytář KKOV 3259E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce KKOV 3252H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce KKOV 3252E vhodná
Bez požadavku na školní vzdělání KKOV xxxxx vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu ( 32-008-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha obuvnických strojů
Spojování spodkových dílců se svrškem
Napínání svršku obuvi na kopyta
Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení
Úprava vzhledu obuvi
Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví
Volba technologie, postupu prací, materiálů, strojů a zařízení pro sériovou výrobu obuvi
Posuzování kvality ušitých svršků a spodkových obuvnických polotovarů a materiálů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie koželužského zpracování kůže
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
modelování a konstrukce dílců
technologie výroby obuvi
technologie spodkového zpracování obuvi
technologie zpracování kůže

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Celková fyzická zátěž
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž teplem
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chladem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Obsluha strojů na výrobu obuvi (CZ-ISCO 81561)